Кременчуцький міський центр позашкільної освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Кременчуцький міський центр позашкільної освіти є комплексним позашкільним навчальним закладом, який здійснює навчання і виховання дітей у позаурочний та позанавчальний час. Головною метою навчального закладу є надання знань, формування вмінь та навичок за інтересами, забезпечення потреби особистості у творчій самореалізації;  інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток; підготовка до активної професійної та громадської діяльності; створення умов для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань  вихованців, учнів і слухачів.

Навчальний заклад дає освіту, враховуючи бажання та інтереси дітей, залучає вихованців до гурткової роботи за напрямами:
  • науково-технічний;
  • художньо-естетичний;
  • дослідницько-експериментальний;
  • гуманітарний.
 

Запропоновані програми:

Вік: 12 - 17 роки
Програма “Радіоелектронне конструювання” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Радіоелектроніка сьогодні являє собою галузь науки і техніки, що бурхливо розвивається. Вона вивчає фізичні основи і практичне застосування електронних приладів. Актуальність навчальної програми полягає в тому, що в умовах безперервного розширення сфери використання радіоелектронної апаратури не тільки в промисловому виробництві, а й в інших областях діяльності людини (економіці, медицині, транспорті, радіозв'язку, космічній техніці, системах дистанційного керування, радіонавігації, автоматиці, обчислювальній техніці, радіолокації, військовій техніці, в побутовій техніці тощо) є необхідність підвищувати освіченість кожної сучасної людини та її вміння орієнтуватись у потоці різноманітної інформації, в світі техніки. Навчаючись у гуртку радіоелектронного конструювання, діти проходять еволюцію (становлення) від теоретичного пізнання та створення стандартних радіоелектронних пристроїв до здатності самостійного створення радіоелектронних приборів. Навчальна програма спрямована на вихованців віком від 12 до 18 років. Програму рекомендовано Міністер-ством освіти і науки України», лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872
Читати далі
Вік: 6 - 11 роки
Програма гуртка легоконструювання “Baby Land”(Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Програма з лего-конструювання пропонує використання навчальних конструкторів Лего (WEDO 2.0.) як інструменту для навчання вихованців конструюванню, моделюванню, дає можливість розвивати пізнавальну активність, логічне мислення, зацікавленість до математики, інформатики, природничих наук. Особливу увагу при проведенні гурткової роботи приділяється розвитку логічних форм мислення та ознайомленню з навколишнім середовищем, розвитку мовлення, навички продуктивної співпраці, підвищення самооцінки через усвідомлення «я вмію, я можу», настроює на позитивний лад, на зняття емоційної та м'язової напруги. Розвивається вміння користуватися інструкціями, схемами, формується логічне, проектне мислення. Використання LEGO на заняттях своїм змістом, формою організації та результативністю сприяє формуванню в вихованцях вміння аналізувати, порівнювати, зіставляти, виділяючи характерні особливості героїв, подій і т. д., що впливає на розвиток уваги, спостережливості, пам'яті, просторових уявлень, уяви. Програму погоджено засіданням науково-методичної ради Кременчуцького міського науково-методичного центру (протокол №6 від 13.08.2020р.)
Читати далі
Вік: 10 - 17 роки
Програма гуртка “Основи комп’ютерних технологій” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Актуальність навчальної програми з основ комп’ютерних технологій у спрямованні на ознайомлення із сучасним програмним забезпеченням, периферійними устроями. Її опанування дозволить самостійно та ефективно використовувати комплектуючі до персонального комп’ютера, орієнтуватись у номенклатурі обчислювальної техніки, обирати тип, склад та її конфігурацію у відповідності до конкретних вимог. Також програма ознайомить з розповсюдженими прикладними та службовими програмами
Читати далі
Вік: 7 - 17 роки
Програма гуртка “Моделювання іграшок-сувенірів” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
У системі естетичного та художнього виховання важливе місце належить народному декоративно-прикладному мистецтву, яке входить у світ людини з перших її днів і супроводжує все життя. Перші іграшки, колискові пісні, казки, легенди вводять дитину в чарівний світ народної творчості. Сьогодні вся актуальність народного мистецтва зростає на нових засадах історичного розвитку, що забезпечує повноцінне художнє і водночас інтенсивне розкриття прихованих у його суті можливостей
Читати далі
Вік: 13 - 17 роки
Програма “Юний хімік” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Хімія – одна із найважливіших природничих наук, яка відіграє значну роль у створенні сучасної наукової картини світу. На кожному кроці ми бачимо необхідні в нашому житті предмети, виробництво яких неможливе без застосування хімічних знань. Чимало важливих хімічних процесів відбувається в живих організмах. Тож людям, які мріють присвятити своє життя медицині чи фармакології, металургії, нафтохімії, парфумерному або сільськогосподарському виробництву, украй потрібні ґрунтовні знання з хімії. Мета програми: розвивати інтерес до вивчення хімії, забезпечити цілеспрямований розвиток творчої особистості, формувати навички життєвої компетенції.
Читати далі
Вік: 10 - 17 роки
Програма “Християнська етика” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Сьогодні роль релігії у духовному відродженні не викликає заперечень . Релігійне виховання у школі не суперечить її світському характеру і не розглядається як щось окремішнє, а як складова частина національного виховання в цілому. Адже духовність породжує шляхетність, допомагає кожній людині стати людиною, а нації -нацією. У християнській моралі сконцентровані найвищі цінності європейської цивілізації, тому християнські аргументи залишаються найвагомішими.Щоб виховати здорову, культурну спільноту людей, нам необхідна цілюща сила християнської моралі.  Дбаючи про піднесення релігійно – морального виховання молоді, маємо на меті показати глибину, мудрість, добро, красу Заповідей Божих, які були дороговказом для наших дідів і прадідів. Вже традиційно склалось так, що наші школи завжди ставали базами формування свідомих українців, для яких первинними були Бог і Україна.
Читати далі
Вік: 11 - 17 роки
Програма “Англійська мова” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Знання іноземної мови теж стало необхідністю. Англійська мова, у наш час, – це мова Інтернету, наукових новин, це можливість розширення власного кругозору. Навчальна програма з позашкільної освіти гуманітарного напряму гуртка «Англійська мова», 2019 р. ПОГОДЖЕНО Протокол засідання міської методичної ради Департаменту освіти Харківської міської ради від 19.06.2019 №2 ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ Департаменту освіти Харківської міської ради від 20.06.2019 №177
Читати далі
Вік: 10 - 17 роки
Програма “Ракетомоделювання” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Ракетомоделювання – один з актуальних та найцікавіших видів сучасної дитячої науково-технічної творчості. Створення даної програми обумовлено необхідністю перегляду окремих розділів для детальнішого розгляду та використання різних методів викладання у гуртку ракетомоделювання, яке передбачає побудову, виготовлення та запуск моделей ракет, розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів, їх участь у змаганнях, конкурсах, допомагаючи майбутньому поколінню ознайомитися зі світом ракет. Навчальна програма дає уявлення про сучасний розвиток ракетобудування та наукові дослідження в цій галузі, що збільшує профорієнтаційне значення даної програми для майбутнього учнівської молоді. Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: пізнавальна – оволодіння базовими знаннями з ракето моделювання; технологічними процесами обробки різних матеріалів, пов’язаних із виготовленням моделей, розвиток пізнавальної активності; практична – закріплення та поглиблення вмінь і навичок користування різноманітними матеріалами й інструментами, модельними двигунами при виготовленні моделей ракет та стартового обладнання і подальшого їх використання; творча – проектування власних моделей і конструкцій; розвиток конструкторсько-технологічних здібностей, стійкого інтересу до ракето моделювання; оволодіння основами наукової організації праці; соціальна – виховання культури праці, дисциплінованості, точності й акуратності в ракетомоделюванні; розвиток сили, витривалості, швидкості, спритності під час проведення змагань; виховання патріотизму, любові до України, гордості за її досягнення; організація змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань і стану здоров’я. Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист МОН від 07.10.2019 No 1/11-8872 Заняття розпочинаються з 15 вересня
Читати далі
Вік: 5 - 17 роки
Програма “Театральне мистецтво” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Театр – одна з найбільш наочних, видовищних, яскравих та емоційнонасичених форм естетичного відображення дійсності, живий охоронецькультурних традицій, «гармонія розуму та почуттів».Особливістю театрального мистецтва є те, що його природасинтетична, у ньому поєднано мистецтво слова, дії, образотворчогомистецтва, музики, хореографії. Театральний колектив – це можливість длядитини різнобічно виразити себе.Навчальна програма реалізується в гуртку художньо-естетичногонапряму театрального профілю Метою навчальної програми є формування компетентностейособистості в процесі занять театральним мистецтвом.Основні завдання програми полягають у формуванні такихкомпетентностей:пізнавальна – оволодіння основними поняттями та їх значеннями, якістосуються театрального мистецтва, історії театру;практична – оволодіння навичками акторської майстерності, сценічноїмови та вокалу, сценічного руху, ритміки та хореографії;творча – забезпечення формування та розвиток творчих здібностейвихованців у процесі оволодіння театральним мистецтвом;соціальна – виховання дбайливого ставлення до надбань світової,вітчизняної культури, мистецтва, духовних та матеріальних цінностейрідного краю, народних традицій, національної свідомості, самореалізації всоціумі засобами мистецтва, професійного самовизначення, популяризаціятеатрального мистецтва. Програма передбачає вивчення комплексу театральних дисциплін:акторська майстерність; сценічна мова та вокал; сценічний рух, ритміка тахореографія. Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України(лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4657) Заняття розпочинаються 15 вересня 
Читати далі
Вік: 11 - 17 роки
Програма “Основи медіаграмотності та журналістики” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Розвиток сучасних медіа, широке упровадження інтерактивних систем комунікації та виклики, що постали перед нашою країною у зв’язку з гібридною війною, спричинює потребу освіти реагувати на ці виклики, створити систему цілеспрямованої підготовки молодого покоління до вмілого і безпечного користування інформаційно-комунікаційними технологіями та системами мас-медіа, що пояснює гостру необхідність у розвитку медіаосвіти, адже учень школи не завжди готовий аналізувати вплив медіа і маніпулятивні її можливості. Базовими цілями медіаграмотності стають розвиток комунікативних здібностей учнів; формування критичного мислення; навчання сприйманню інформації, перекодуванню візуального образу у вербальну знакову систему; оцінювання якості інформації, вироблення вмінь вибирати при «споживанні» інформації з мас-медіа; підвищення загальнокультурного рівня особистості. Однією із форм медіаосвіти є вивчення засобів масової інформації та практичне створення медіатекстів. Це дозволить учням більш глибоко розуміти види засобів масової інформації й комунікації; технології, які застосовують медіа; опанувати етичні та професійні стандарти роботи засобів масової інформації; розрізняти «якісні» ЗМІ та ті, що орієнтовані на привернення уваги споживача за будь-яку ціну, а отже, сформує навички усвідомлено добирати якісні джерела інформації як в підлітковому, так і в дорослому житті. Медіаграмотність допомагає учням активно використовувати можливості інформаційного поля телебачення, радіо, відео, кінематографа, преси, Інтернету, допомагає краще зрозуміти мову екранних мистецтв, а крім того дає широкий простір для самовираження. Навчальна програма з позашкільної освіти «Основи медіаграмотності та журналістики» 2 роки навчання, 2018р. Автор: Билина Юлія Леонідівна. Програму погоджено Протоколом засідання науково - методичної ради Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського
Читати далі
Вік: 4 - 16 роки
Програма “Ігротехніки” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Гра – це вид діяльності, який найбільш ефективно сприяє соціалізаціїдитини і допомагає сформувати необхідні в житті корисні навички та якості,виховувати такі риси характеру як самостійність, наполегливість,цілеспрямованість, прагнення до перемоги. Вона дає унікальні можливостідля надбання особистістю найрізноманітнішого досвіду: дитина пізнає світ,моделює міжособистісні стосунки, вчиться орієнтуватись у різних сферахжиттєдіяльності, отримує досвід взаємодії з оточенням, накопичуєнайважливіші комунікативні якості, необхідні їй у сфері спілкування.Метою навчальної програми є формування ключових компетентностейособистості засобами ігротехніки.Основні завдання програми полягають у формуванні такихкомпетентностей:пізнавальної – забезпечує ознайомлення і засвоєння теоретичних знаньпро класифікацію, структуру, форми організації ігор та ігрових технологій,особливості спілкування та взаємодії дітей у грі;практичної – сприяє оволодінню навичками організації, проведенняігор та ігрових програм; формуванню і закріпленню навичок самостійноїорганізації ігрової діяльності; розвиток комунікативних здібностей;творчої – забезпечує формування творчих здібностей; здатностівирішувати нестандартні завдання, проявляти ініціативу; набуття досвідутворчої діяльності;культурної – забезпечує виховання дбайливого та шанобливогоставлення до традицій і звичаїв українського народу, надбань світовоїкультури; формування розуміння власної національної ідентичності засобамиігрової діяльності;соціальної – сприяє спілкуванню державною мовою, розвиткуорганізаторських здібностей, навичок спільної діяльності в колективі;відповідальності за результат власної діяльності. Навчальна програма з позашкільної освіти. Художньо-естетичнийнапрям / за ред. Шкури Г. А., Ніколайко Н. Ю., – К. : УДЦПО, 2018. – В. 3. –Рекомендовано Міністерством освіти і науки Українилист № 1/11-6202 від 11.06.2018 Заняття розпочинаються з 15 вересня
Читати далі
Вік: 6 - 16 роки
Програма “Оригамі” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
У формуванні особистості дитини неоціненне значення мають різноманітні види художньо-творчої діяльності: малювання, ліплення, вирізання з паперу фігурок і наклеювання їх, створення різних конструкцій з природних матеріалів і т. ін. Саме такі завдання ставляться у процесі роботи вихованців в гуртках ори гамі, виготовлення поробок з паперу, особливо зараз, коли воно набуло великої популярності у зв’язку з поширенням у світі традиційного японського мистецтва. Актуальність програми гуртка орігамі полягає в тому, що вона посилює варіативну складову загальної освіти в сфері художньо-естетичного напрямку діяльності, сприяє практичному застосуванню геометричних знань, умінь і навичок, стимулює пізнавальну мотивацію вихованців та найголовніше – діти можуть розвивати свій творчий потенціал, навички адаптації і соціалізації до сучасного суспільства. Мета програми – формування практичних умінь і навичок роботи вихованців з папером, розвиток логічного мислення, моторики та поглиблення знань, отриманих школі. Основні завдання полягають у набутті таких компетентностей: пізнавальна – оволодіння основними поняттями та знаннями певного напрямку, особливостями відповідного профілю; практична – навчання вихованців самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі; вміти практично використовувати набуті знання, уміння і навички; творча – забезпечення розвитку творчих здібностей гуртківців, виховання естетичного смаку, творчої уяви, фантазії, сприяння визначенню індивідуального стилю роботи; соціальна – розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, наполегливість у досягненні мети, відповідальність за результат власної діяльності; виховування шанобливого ставлення до надбань духовних та матеріальних цінностей світової та вітчизняної культур. Навчальну програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872 Заняття розпочинаються з 15 вересня 
Читати далі
Вік: 8 - 17 роки
Програма “Авіамоделювання” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Дитяча технічна творчість є найбільш дієвою серед масових форм залучення учнівської молоді до творчості. Вона спрямована не тільки на ознайомлення вихованців із різноманітним світом техніки, розвитком їхніх здібностей, а й на трудове виховання та політехнічну освіту. Авіамоделізм – це поширений вид технічної творчості, одне з улюблених занять учнівської молоді, масовий технічний вид спорту, який допомагає дитині долучитися до світу авіації. Навчальна програма реалізується у гуртку науково-технічного напряму спортивно-технічного профілю позашкільної освіти та спрямована на вихованців віком 12-18 років. Програма гуртка авіамоделюваня має політехнічну спрямованість. В основі програми – принципи особистісно-орієнтованого навчання, що дає можливість враховувати потреби кожного гуртківця, його здібності, вміння та навички та допомагає в повній мірі виявити й розвинути творчий потенціал учнів. Програму погоджено: Протокол засі-дання науково-методичної ради Полтавського облас-ного інституту післядиплом-ної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського від  29.05.2018 № 3  Затверджено: Наказ Депар-таменту освіти та науки Полтавської облдержадмі-ністрації від 11.07.18 № 303 Заняття розпочинаються з 15 вересня
Читати далі
Вік: 6 - 10 роки
Програма “Початкове технічне моделювання” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Навчальна програма реалізується у гуртку науково-технічного напряму початково-технічного профілю позашкільної освіти та спрямована на вихованців молодшого шкільного віку (6-10 років). Основними завданнями навчальної програми з початкового технічного моделювання є набуття учнями наступних компетентностей: пізнавальна– засвоєння початкових технічних і технологічних знань, елементарних уявлень і понять, ознайомлення зі світом техніки, найпростішими технологічними процесами, графічною грамотністю, елементарною електротехнікою, технічним моделюванням, конструюванням і дизайном; практична – формування графічної грамотності, вмінь і навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструментами, виготовлення іграшок, моделей машин і механізмів, вміння застосовувати отримані знання на практиці; творча – забезпечення розвитку просторового та логічного мислення, уяви, фантазії, конструкторських здібностей; здатності проявляти творчу ініціативу, вирішувати творчі завдання; формування стійкого інтересу до технічної творчості; соціальна – розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, самостійність, наполегливість; дбайливого ставлення до навколишнього середовища, сприяння вихованню поваги до праці людей. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872 Заняття розпочинаються з 15 вересня 
Читати далі
Вік: 5 - 14 роки
Програма “Виготовлення сувенірів” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Заняття в гуртку виготовлення сувенірів допомагає дітям розумно й цікаво проводити свій вільний час, пробуджує допитливість, любов до знань.Мета програми: формування у вихованців технологічних навичок роботи з різними матеріалами та інструментами, використовуючи сучасні методики дизайну.Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:— пізнавальної: ознайомлення з основами технічної творчості, декоративно-ужиткового мистецтва, моделювання й конструювання; оволодіння поняттями, знаннями про матеріали й інструменти.— практичної: формування вмінь і навичок роботи з різними матеріалами й інструментами, прийомів виготовлення виробів і виконання технологічних операцій;— творчої: задоволення потреб особистості у творчій самореалізації; формування творчої особистості, її художнього смаку, пізнавального інтересу, творчої уяви, фантазії, емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток.— соціальної: виховання поваги до звичаїв і традицій українського народу, бережливого ставлення до рідної природи; розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери (доброзичливе ставлення до людей, охайність і старанність у роботі). Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму"Виготовлення сувенірів" розрахована на основний рівень, 1 рік навчання. Програма затверджена наказом департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації20 липня 2017 р. № 303, погоджено протокол засідання науково-методичної ради Полтавського обласного інституту післядипломноїпедагогічної освіти 29 травня 2017 р. № 3 Заняття розпочинаються з 15 вересня 2019 року
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма “Історико-технічне стендове моделювання” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Зміст програми передбачає теоретичні та практичні заняття. Навчання стендовому моделюванню проходить з використанням як промислових наборів, так і самостійно створених деталей моделей та діорам і сприяє розвитку пізнавальних та творчих здібностей учнів, закладає фундамент самоосвіти та може стати підґрунтям вибору майбутньої професії. Учні отримують можливість самореалізації шляхом участі у виставках, конкурсах. Стендові (недіючі) моделі супроводжують людину з самого початку цивілізованих часів. Важливість історичних моделей як артефактів в історії людської цивілізації переоцінити неможливо, оскільки, наприклад, велику кількість шедеврів людської думки ми знаємо лише завдяки стендовим моделям. У ХХІ ст. історико-технічне стендове моделювання поширене не тільки в Україні, а й в усьому цивілізованому світі. Програма підготовлена з урахуванням рівня сучасних досягнень науки і техніки та ґрунтується на Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти. У роботі діти використовують і поглиблюють знання, здобуті на уроках історії, фізики, математики, трудового навчання, креслення. Програму рекомендовано  Міністерством освіти і науки України, лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872 Заняття розпочинаються з 15 вересня 
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма “Картинг” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Освітній процес гуртка «Картинг» спрямований на формування у дітей та підлітків техніко-технологічних знань, розширення їх політехнічного світогляду, конструкторської, експериментальної та винахідницької діяльності, реалізації здібностей, розвитку вмінь, навичок технічного моделювання та конструювання. Участь дітей у конструюванні, побудові карта, підготовка його до змагань – викликає інтерес і приносить вихованцям цінний особистісний досвід, радість творчої реалізації, інтерес до праці і надає можливість користування результатами своєї праці (випробовують, обкатують свою машину, беруть участь у змаганнях). Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості (пізнавальної, практичної, творчої, соціальної) засобами технічної творчості. Навчальна програма передбачає 2 роки навчання: початковий та основний рівні. Матеріал програми занять гуртка «Картинг» початкового рівня 1-го року навчання спрямований на ознайомлення вихованців із історією автомобілебудування та картингу, загальною будовою автомобіля (на прикладі карта). Гуртківці вивчають конструкції картів різних за класами, правила чесної гри, правила проведення змагань, прапори та знаки, які подаються, освоюють водіння картингом та простими технологічними операціями з його технічного обслуговування (заміна та ремонт коліс, установка окремих вузлів та агрегатів тощо), приймають участь у проведенні змагань. У процесі гурткових занять з «Картингу» основного рівня гуртківці здобувають знання з основ конструювання, теорії руху автомобіля, поглиблюють знання й навички, необхідні для побудови або вдосконалення конструкцій картів, а також покращують майстерність водіння картів. Вихованці здобувають власний досвід управління картом в екстремальних ситуаціях. Перед початком практичного етапу конструювання картів обов'язковим є ознайомлення учнів з основами єдиної технології конструювання машин і механізмів, способами діагностики можливих несправностей та їхнього усунення. Навчальна програма затверджена наказом Департаменту освіти і науки Полтавської облдерж-адміністрації від 11.07.2018 № 303 Заняття розпочинаються з 15 вересня 
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма “Паперопластика” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Паперопластика – це мистецтво виготовлення плоских або об’ємних композицій зі скручених в спіральки, довгих і вузьких, смужок паперу. З таких паперових спіралей створюють квіти та візерунки, які потім використовують зазвичай для прикраси листівок, альбомів, подарункових упаковок, рамок для фотографій та інше. Мета програми: -створення умов для творчої самореалізації дітей через виготовлення декоративних виробів з використанням техніки паперокручення; - формування предметно-перетворювальної компетентності. Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань: -  формування в межах вікових можливостей узагальнених способів (алгоритмів) творчої діяльності з дотриманням безпечних прийомів ручної праці та економного використання матеріалів; - розвиток творчих здібностей, елементів графічної грамоти, вмінь працювати в команді та навичок виконання операцій із ручних технік обробки паперу; - набуття досвіду предметно-перетворювальної та побутової практичної діяльності, алгоритмів і способів предметно-практичних дій; - виховання в гуртківців ціннісного ставлення до себе як суб’єкта ціннісноперетворювальної діяльності, шанобливого ставлення до людей праці, трудових традицій українського народу та інших народів світу. Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму «Паперопластика». 3 роки навча-ння. Автор : Поліщук О. Ю. Затверджено Кременчуцьким міським науково-методичним центром, протокол №4 від 14.05.2020 Заняття розпочинаються з 15 вересня 
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма “Юні фотоаматори” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Метою занять фотогуртка є виховання творчої особистості вихованців у процесі ознайомлення з основами фотомистецтва та сприяння розвитку розумових здібностей школярів, поглибленню їх технічних знань й навичок, формуванню естетичних смаків і сприянню творчій самореалізації дітей. Одне з основних завдань при вивченні програми є надати можливість вихованцям гуртка творчо працювати над створенням фотознімків, розвивати художній смак та творчу уяву, фантазію, логічне мислення. У процесі занять вихованці поступово переходять від простих видів зйомок та способів обробки фотографій до більш складних. Увесь навчальний процес має творчий і виховний характер. Учні вчаться проектувати і створювати сюжети зйомки для демонстрації результатів під час проведення фотоконкурсів і фотовиставок різних рівнів. Працюючи над колективними завданнями, юні фотографи також виконують окремі частини спільної композиції. Це дуже згуртовує групу: діти розуміють, що від роботи кожного залежить кінцевий результат. Колективна робота виховує в дітей дружні взаємовідносини, відчуття взаємодопомоги. Програма "Юні фотоаматори" розрахована на роботу з учнями середнього та старшого шкільного віку. Програма передбачає навчання вихованців у групах основного рівня. Навчальну програму погоджено протокол засідання науково-методичної ради Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 29 травня 2017 р. №3, затверджено наказ департаменту освіти і науки Полтавської облдерж-адміністрації 20 липня 2017р.№303 Заняття розпочинаються з 15 вересня 
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма “Юні відеооператори” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
На сьогодні майже кожна дитина шкільного віку користується сучасними мобільними пристроями, які мають функцію відеозйомки. Тому постає нагальне питання зйомки та обробки відео. Допомогти у реалізації поставлених життєвих завдань усім зацікавленим покликаний гурток «Юні відеооператори». Все, що відбувається на екрані телевізора, було спочатку задумано і професійно знято оператором. Він – очі в чарівному світі кіно. Тому робота оператора так важлива, адже від неї багато в чому залежить інтерес телеглядача до репортажу, телепередачі або фільму. В цьому полягає і складність, і привабливість професії. Творча ініціатива і блискавична реакція, уміння з’єднувати одиничне і загальне, бачити масштабність подій і правильно оцінювати знімальні факти. Навчання справі кіновідеоаматорства також сприяє розвитку логічного мислення, розумових здібностей вихованців, поглибленню їх технічних знань і навичок, формуванню естетичних смаків і творчій діяльності дітей, які хочуть творчо саморозвиватись. Метою програми є формування компетентностей особистості засобами кіновідеосправи. Програму  погоджено протоколом  засідання науково-методичної ради Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського від 29.05.2018 № 3, затверджено наказом Департаменту освіти Полтавської облдержадміністрації від 11.07.2018 № 303 Заняття в гуртку розпочинаються з 15 вересня 
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма “Образотворче мистецтво” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Програма передбачає розвиток у вихованців пізнавального інтересу до навколишнього світу, знайомство з основами образотворчої грамоти, засобами виразності різних видів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, з матеріалами, інструментами та їх властивостями. Метою навчальної програми є формування компетентностей особистості у процесі опанування образотворчого мистецтва. Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: - пізнавальна – ознайомлення з поняттями та знаннями, які стосуються образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва; - практична – оволодіння техніками живопису, графіки, ліплення, художнього конструювання, писанкарства; - творча – формування творчих здібностей: спостережливості, відчуття масштабу, кольору та пропорцій, художньо-образного сприйняття побаченого та його відображення засобами мистецтва, здатність емоційно сприймати різноманітні прояви прекрасного в навколишньому світі; - соціальна – виховання дбайливого, шанобливого ставлення до народних традицій, національної свідомості, формування естетичного смаку. Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4658) Заняття розпочинаються з 15 вересня
Читати далі
Вік: 8 - 18 роки
Програма “Судномоделювання” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
На сьогодні до числа найбільш популярних гуртків науково-технічного напряму в позашкільний освіті належать гуртки з судномоделювання. Заняття в цих гуртках дозволяють виховати технологічно освічену особистість, що є однією з нагальних потреб суспільства. Мета програми полягає в ознайомлені вихованців з принципами суднобудування, сприянні їх професійному самовизначенню, прищепленні любові до праці, що дасть змогу вивести Україну на конкурентоспроможний рівень ринку ідей, винаходів, проектування новітніх моделей водної техніки. Під час навчання у гуртку діти ознайомлюються з історією і традиціями суднобудування та мореплавства, різновидами суден їх будовою, призначенням, характеристиками; навчаються працювати з різними матеріалами та інструментами; створюють моделі суден; у вихованців розвиваються конструкторські здібності, бажання творчо підходити до реалізації теоретичних знань у самостійній конструкторській діяльності; прищеплюється інтерес до здобутків світової та вітчизняної науки та техніки; виховується дбайливе ставлення до результатів чужої і своєї праці. Програма передбачає навчання вихованців у групах основного рівня. Навчальна  програма "Судномоделювання" рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист МОН від 07.10.2019 No 1/11-8872
Читати далі
Вік: 6 - 15 роки
Програма “Виготовлення іграшок-сувенірів” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Саморобна іграшка – це власна дитяча фантазія, яка має прояв у формі, характері, оздобленні, призначенні, у правилах гри з нею. Це – відчуття причетності до процесу творення разом із впевненістю у своїх силах: придумати іграшку, виконати її, відремонтувати, якщо знадобиться, і все це самостійно та ще й за власним бажанням. Метою програми є формування компетентностей особистості в процесі опанування виготовлення іграшок-сувенірів. Під час навчання у гуртку вихованці ознайомлюються з історією виникнення народної іграшки, особливостями її виконання в різних регіонах України в різні історичні періоди; оволодівають технологією виготовлення різноманітних іграшок з різних за структурою та в обробці тканин, різних за складністю та призначенням ручних швів, способами оздоблення;  розвивається художній смак, творча уява, фантазія дітей;  виховується культура праці, дбайливе ставлення та пошана до народних традицій;  розвиваються позитивні якості особистості: працелюбність, наполегливість, відповідальність; відбувається самореалізація дітей в соціумі. Програма "Виготовлення іграшок-сувенірів" розрахована на початковий, основний та вищий рівні навчання. Програму   рекомендовано     Міністерством    освіти   і науки України (лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4658)
Читати далі
Вік: 4 - 16 роки
Програма “Театр ляльок” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Розвиток дитячої творчості є одним з найбільш актуальних питань у наш час. Саме театральне мистецтво, яке збуджує фантазію, розвиває смаки, робить життя яскравим, емоційним та багатогранним має унікальні можливості впливу на дитину. Театральне мистецтво є вираженням комплексного художнього погляду на оточуючий світ, його природа синтетична. В ньому поєднанні мистецтво слова, дії, музики, образотворчого мистецтва Одним із видів театрального мистецтва є театр ляльок Особливість діяльності театру ляльок полягає у тому, що розмаїття видів творчої роботи допомагає дитині розвинути інтерес до театрального, музично - театрального мистецтва, забезпечує освоєння системи творення сценічного образу, одночасного оволодіння основними складовими театрального мистецтва. Програма є професійно орієнтованою. Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості засобами театрального мистецтва за допомогою ляльок. Програма передбачає вивчення акторської майстерності; сценічної мови та сценічного руху; основ ляльководіння. Важливим є формування репертуару гуртка, оскільки правильно підібраний матеріал сприяє духовному і виконавському зростанню колективу, формуванню його неповторного творчого обличчя. Навчання  здійснюється відповідно до вікових особливостей дітей та індивідуального підходу. Програмою передбачено навчання дітей у групах основного рівня. Програму "Театр ляльок" рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН від 11.06.2018 No 1/11-6202)
Читати далі