Кременчуцький ліцей №25 “Гуманітарний колегіум” Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Кременчуцький ліцей №25  "Гуманітарний колегіум" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області - нове мислення, ініціативність, культурний та інтелектуальний капітал, орієнтація на соціально-гуманітарну, філологічну, математичну освіту, виховання правосвідомого та культурно освіченого громадянина України. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, а також всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

В Кременчуцькому ліцеї №25 діють такі гуртки:

  • вокальний гурток "Калина";
  •  "Юні підприємці";
  • еколого-натуралістичний гурток "Паросток зелений";
  • гурток "Європейський клуб";
  •  "Юні туристи";
  • військово-патріотичний гурток "Юний патріот";
  • технічний гурток "Моделювання";
  •  "Юний науковець".

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 13 - 15 роки
Програма гуртка “Юні підприємці” (Кременчуцький ліцей №25 “Гуманітарний колегіум”)
Сучасна хореографія є однією з доступних і перспективних форм естетичного виховання дітей, що забезпечує більш повний розвиток індивідуальних здібностей, сприяє естетичному розвитку вихованців, зростанню їх загальної культури.Принциповою відмінністю навчальної програми є поєднання хореографічного, циркового мистецтва і спорту (акробатики, гімнастики, загальної фізичної і спортивної підготовки) для збагачення емоційно-естетичного досвіду вихованців у хореографічній діяльності, досягнення максимально можливого рівня фізичної, естетичної, психологічної підготовки для здійснення різнопланової творчої діяльності.Метою навчальної програми є формування компетентностей особистості у процесі опанування сучасної хореографії.Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:пізнавальна – ознайомлення з поняттями та знаннями з сучасного хореографічного мистецтва;практична – оволодіння навичками, методикою виконання вправ та основними елементами сучасної хореографії;творча – формування творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння сучасним хореографічним мистецтвом, розвиток естетичних почуттів, смаків, емоційно-почуттєвої сфери;соціальна – виховання дбайливого ставлення до надбань світової, вітчизняної культури, мистецтва, духовних та матеріальних цінностей, національної свідомості, самореалізації в соціумі засобами мистецтва, професійного самовизначення. Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4657) Графік роботи: Вівторок : 17.00 – 18.00, 18.00 – 19.30 Четвер: 17.00 – 18.00, 18.00 – 19.30
Читати далі
Вік: 10 - 15 роки
Програма туристсько-краєзнавчого гуртка “Юні туристи” (Кременчуцький ліцей №25 “Гуманітарний колегіум”)
Юні туристи-краєзнавці – перша сходинка до пізнання учнями рідного краю, реалізації інтересів у вивченні природного різноманіття та історикокультурного надбання України та світу, формування туристськоспортивних та краєзнавчих знань, умінь і навичок засобами позашкільної освіти. Програма розрахована на роботу з учнями віком, як правило, від 9 до 12 років і передбачає навчання дітей в групах початкового рівня протягом одного року навчання. На опрацювання навчального матеріалу відводиться 216 годин на рік. Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі засвоєння базових знань з туризму і краєзнавства. Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей: 1. Пізнавальна компетентність: уміння спостерігати за навколишнім середовищем, знайомитися з пам’ятками історії і культури, формувати особистісне сприйняття дослідженого матеріалу. 2. Практична компетентність: уміння орієнтуватися на місцевості за допомогою карти та компасу, проходити маршрути за легендою, встановлювати намет, розпалювати вогнище в різних погодних умовах, готувати страви в похідних умовах на вогнищі, долати елементарні емітовані та природні перешкоди, дотримуватися основних правил техніки безпеки в туристських подорожах та під час змагань. 3. Творча компетентність: набуття досвіду по складанню опису маршруту 1-2денного походу, участь в екскурсіях, експедиціях, акціях, пошуковій та дослідницькій роботі. 4. Соціальна компетентність: здатність до співробітництва, соціальна активність, культура спілкування, свідоме ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, збереження та примноження культури, звичаїв, традицій українського народу, повага до людей праці, формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, колективізм, працелюбність, ініціативність, відповідальність та інше), доброзичливість, вміння працювати в колективі. Навчальні програми з позашкільної освіти туристсько-краєзна-вчого напряму з видів спортивного туризму (Схвалено для викори стання в позашкіль-них навчальних за-кладах (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти від 25.05.2018 року, лист ІМЗО N 22.1/12-Г-315 від 06.06.2018) Графік роботи: Понеділок16.00-18.30 Четвер 16.00-18.00
Читати далі
Вік: 13 - 15 роки
Програма “Паросток зелений” (Кременчуцький ліцей №25 “Гуманітарний колегіум”)
Метою навчальної програми «Людина і довкілля» для позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму є формування свідомої екологічної мотивації, навичок і моделей поведінки, безпечної для довкілля і здоров'я, спрямованої на реалізацію принципів стійкого розвитку. Завдання: узагальнення та систематизація екологічних знань, набутих учнями з різних навчальних предметів та джерел інформації, сприяння усвідомленню вихованцями об'єктивності законів функціонування екосистем, необхідності збереження природного різноманіття; формування почуття особистої причетності до виникнення і вирішення екологічних проблем; переконань у необхідності свідомого регулювання потреб і споживання; формування досвіду екологічно безпечної, компетентної взаємодії з природою. Навчальна програма передбачає 1 рік навчання. Навчальна програма реалізується у гуртках еколого-натуралістичного напряму і спрямована на вихованців віком від 13 до 15 років «Еко-стиль: поводження з відходами» (Схвалено для використання в закладах позашкільної освіти», лист ІМЗО від 27.12.2019 № 22.1/12-Г-1226; витяг з протоколу засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти МОН України від 23.12.2019 № 4) Графік роботи: Вівторок 15.00-17.00 П’ятниця 15.00-17.30
Читати далі
Вік: 15 - 17 роки
Програма “Юний науковець” (Кременчуцький ліцей №25 “Гуманітарний колегіум”)
Формування базових компетентно-стей вихован-ців засобами валеологічної освіти Навчальна програма «Юні валеологи» (Рекомендовано МОН України, лист від 11.06.2018 № 1/11-6201) Графік роботи: Понеділок 10.00-12.00 Вівторок 10.00-12.00 П’ятниця 10.00-12.00
Читати далі
Вік: 14 - 16 роки
Програма “Європейський клуб” (Кременчуцький ліцей №25 “Гуманітарний колегіум”)
Навчальна програма «Європейський клуб» орієнтована на реалізацію в гуртках, секціях та інших творчих об’єднаннях соціальнореабілітаційного напряму закладів загальної середньої та позашкільної освіти та спрямована на вихованців віком від 14 до 18 років. Метою навчальної програми є вивчення основних особливостей виникнення, розвитку і трансформації європейської інтеграції, проблем і тенденцій її розвитку, сучасної співпраці України з країнами Європейського Союзу, головних проблем і перспектив її вступу до ЄС. Завдання навчальної програми полягають у формуванні таких компетентностей: пізнавальної, яка спрямована на оволодіння знаннями з розвитку європейських інтеграційних процесів, утворення Європейського Союзу, процесів його розширення і трансформації; основних моделей європейської політичної системи, практичної, яка передбачає участь в програмах молодіжного обміну, листування з молоддю Європи, виконання спільних проектів; організація заходів з поширення інформації про Європейський Союз, європейські організації, європейську спільноту; формування комунікативних навичок, навичок самостійного навчання, збору та критичного аналізу необхідної інформації; підвищення рівня володіння інформаційно-комунікаційними і комп’ютерними технологіями; творчої, яка забезпечує розвиток творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння навичками виконання колективних та індивідуальних проектних робіт під час реалізації практичної частини змісту програми; соціальної, яка сприяє формуванню готовності до свідомої участі в суспільному житті держави; розвиток гармонійної людини з активною громадянською позицією, виховання почуття патріотизму, любові до рідного краю, гуманного ставлення до навколишнього середовища. Європейський клуб (Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах, лист ІМЗО від 27.03.2019 №22.1/12-Г-143; протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН від 15.03.2019 №1) Середа 16.00-18.30 П’ятниця 15.00-17.00
Читати далі
Вік: 12 - 15 роки
Програма “Юний патріот” (Кременчуцький ліцей №25 “Гуманітарний колегіум”)
Сьогодні в умовах змін соціального, економічного і політичного життя України постала проблема радикальної перебудови у сфері виховання. Державна національна доктрина визначила головну мету національного виховання на сучасному етапі — це передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду і на цій основі формування особистісних рис громадянина України: національної свідомості, розвинутої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, фізичної, екологічної культури, розвиток індивідуальних здібностей, таланту. Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості засобами козацько-лицарського виховання. Основні завдання роботи полягають у формуванні: - пізнавальної компетентності, спрямованої на опанування вихованцями знаннями з історії українського козацтва; оволодіння поняттями українознавства, народознавства, людинознавства, козакознавства, козацькими науками і мистецтвом, характерництвом, козацькою психологією тощо; - практичної компетентності, спрямованої на практичне застосування козацьких знань - народної медицини, астрономії, агрономії, метеорології, кулінарії, а також пізнання сутності й особливостей козацької ідеології, філософії, світогляду, моралі, етики, характеру, правосвідомості як вищих виявів українського національного духу; - творчої компетентності, спрямованої на формування стійкого інтересу до занять, потреби у самореалізації та духовному самовдосконаленні; розвиток творчих здібностей та умінь, системного та логічного мислення, здатності 2 проявляти творчу ініціативу, а також на здобуття, підвищення й збагачення у вихованців досвіду власної діяльності, здатності генерувати ідеї, висувати гіпотези, розвивати асоціативне мислення, здатності бачити протиріччя та фантазувати, переносити знання та вміння у нові ситуації, формувати незалежність суджень, критичного мислення; - комунікативної компетентності, спрямованої на досягнення високого рівня освіченості й вихованості, відповідальності й чесності; формування ціннісного ставлення до себе та інших; виховання працелюбства, розвиток уміння самостійного пошуку вирішення проблем, здатності застосовувати у конкретному спілкуванні знання мови, навички роботи у групі; - соціальної компетентності, спрямованої на розвиток у вихованців моральних і духовних якостей особистості, громадської позиції, національної свідомості, належності до рідної землі, народу, здатності до самореалізації та самоорганізації; формування доброзичливості, толерантності (терпимості до чужих поглядів, вірувань, політичних уподобань або поведінки), негативного ставлення до будь-яких форм насильства, поваги до людського життя як найвищої цінності, соціальної активності, готовності до участі в процесах державотворення, розбудові громадянського суспільстві, патріотизму, відданості у служінні Батьківщині, мовної культури. Навчальна програма гуртка військово-патріотичного напрямку (козацько- лицарського виховання "Джура"), (Схвалено комісією із захисту Вітчизни науковометодичної Ради з питань освіти МОН України, протокол номер 2 від 14.06.2017р.) Графік роботи: Понеділок 16.00-19.00 Середа 16.00-19.00 П’ятниця 16.00-19.00
Читати далі
Вік: 12 - 14 роки
Програма «Моделювання» (Кременчуцький ліцей №25 “Гуманітарний колегіум”)
Формування ключових компетентно-стей особистості засобами конструювання транспортної техніки Навчальна програма з позашкільної освіти «Конструювання транспортної техніки» (Рекомендовано МОН України», лист від 07.10.2019 № 1/11-8872) Понеділок16.00-18.30 Четвер 15.00-16.00 П’ятниця 15.00-16.00
Читати далі
Вік: 7 - 8 роки
Програма “Калина” (Кременчуцький ліцей №25 “Гуманітарний колегіум”)
Значне місце у формуванні особистості дитини з раннього віку займає мистецтво. Музичне мистецтво – це частина художньої культури, без якої неможливе всебічне естетичне виховання дитини. Спів – основний вид музичної діяльності дітей та основний засіб музичного виховання. Він найбільш близький і доступний дітям. Зміст програми забезпечує розвиток особистості, творчих здібностей, сприяє активізації мислення, морально-вольових і естетичних якостей дитини. Програмою передбачено пізнавання та закріплення знань з англійської мови в ігровій формі за допомогою виконання пісень. Метою навчальної програми є формування компетентностей особистості у процесі опанування основ музичного мистецтва. Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: пізнавальна – формування теоретичних знань, стійкого інтересу до музичного мистецтва, ознайомлення з основними поняттями та знаннями музичного мистецтва як частини світової культури, отримання початкових знань з англійської мови; практична – формування практичних умінь та навичок з музичного мистецтва, розвиток музичного слуху, набуття навичок виконання українських та іншомовних пісень; творча – формування творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння основами музичного мистецтва, розвиток естетичних почуттів та смаків; соціальна – виховання дбайливого ставлення до надбань української, світової культури, духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій. Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4657) Вікова категорія: 7-8 років Графік роботи: Понеділок15.00-17.00 Середа 13.00-15.30
Читати далі