Кременчуцький ліцей № 11 “Гарант” Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Головною метою Кременчуцького ліцею №11 «Гарант» є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, а також всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

В навчальному закладі працюють наступні гуртки:

-"Історія, культура та мова Китаю";

-танцювальний гурток "Веселка";

-військово-патріотичний гурток;

-вокальний гурток "Сонячні промінчики";

-цифрова та медіаграмотність.

   

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 10 - 15 роки
Програма “Цифрова та медіаграмотність” (Кременчуцький ліцей № 11 “Гарант”)
“Цифрова та медіаграмотність” пояснюється необхідністю детального вивчення учнями складових сучасних медіа, формування вміння їх сприймати, створювати власні повідомлення, створювати їх спільно й усвідомлювати, що кожен уже є реальним творцем ЗМІ (засобів масової інформації). Мета: формування цифрових компетенцій через удосконалення навичок цифрової грамотності та розвитку медіаграмотності шляхом практичної діяльності з цифровими інструментами з перших днів навчання дитини в закладах освіти. Ключові цільові аспекти курсу - основні навички 21-ого століття: цифрове громадянство, спілкування, співпраця, критичне мислення. Завдання курсу: ● формування культури сприймання сучасного цифрового медіаконтенту, його аналізу й усвідомленої орієнтації в інформаційних потоках; ● розвиток культури сприймання, створення та інтерпретації текстів, графічних зображень, відео, аудіо, та комбінованих; ● формування культури створення та поширення власного медіаконтенту; ● розвиток готовності висловлювати власні судження, в тому числі й через публічні виступи, презентувати власні ідеї; ● становлення толерантних контактів з іншими людьми; ● формування навички позитивного спілкування з використанням цифрових технологій; ● розвиток навички захисту приватного простору, уміння дбати про свою особисту безпеку та здоров’я та безпеку і здоров’я інших людей; ● розвиток логічного, алгоритмічного, критичного мислення; ● використання цифрових технологій та медіаконтенту для самовираження, творчої самореалізації. Навчальна програма "Цифрова та медіа грамотність" (авт. Саражинська Н.А., Якуба С.Ю.) Лист ІМЗО від 29.03.2018 № 22.1/12-Г-184
Читати далі
Вік: 6 - 12 роки
Програма “Сонячні промінчики” (Кременчуцький ліцей № 11 “Гарант”)
Вокальна культура є одним із засобів, що сприяють всебічному ігармонійному розвитку особистості. Метою навчальної програми є формування компетентностей особистості у процесі опанування вокального мистецтва. Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: пізнавальна – забезпечення навчання основам професійного вокального співу; основним поняттям і термінам музичної грамоти; правилам гігієни й охорони голосу; практична – оволодіння нотною грамотою, розвиток вокального, гармонічного та мелодичного слуху; удосконалювання мовнного апарату; формування вокальної артикуляції, співочого дихання, музичної пам’яті; формування діяльності голосового апарату з основними властивостями співочого голосу; творча – забезпечення індивідуальних вокальних здібностей; формування музично-естетичного смаку; прагнення до гармонії, уміння бачити її в музиці, людині, навколишньому світі; психологічному вивільненню та творчому розкриттю особистості через виконавський досвід; соціальна – виховання громадянської свідомості, національної гідності через виконання кращих творів вітчизняної музики; глибокого почуття любові до музики, пісні, рідного краю, рідної мови; формування навиків професійної взаємодії в колективі, прагнення до створення комфортного, доброзичливого психологічного клімату. Навчальна програма з позашкільної освіти затверджена Містерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4657)
Читати далі
Вік: 8 - 10 роки
Програма “Веселка” (Кременчуцький ліцей № 11 “Гарант”)
Основне завдання програми – задовольнити зацікавленість дітей у вибраному виді мистецтва, дати вихованцям початкову хореографічну підготовку, сприяти розвитку музикальності, почуттю ритму, формуванню основних рухових навичок, які дадуть змогу дитині визначитися в подальшому хореографічному навчанні. Завдання: -надання початкової хореографічної підготовки; - виявлення схильності до продовження навчання; - естетичний розвиток дитини; - сприяння вихованню культури спілкування та правильної поведінки; - виховання вміння працювати в колективі; - розвиток психічних процесів – мислення,уяви,уваги та пам'яті; -прищеплення цікавості до занять хореографією. Цілі:  освітня :залучення дітей до вивчення максимальної кількості видів хореографічного мистецтва; - розвиваюча :гармонійне поєднання комплексу фізичних та духовних якостей особистості:артистизм,осанка,витривалість,благородство; - виховна :професійна орієнтація дитини, виховання самосвідомості. Програма «Веселка». Затверджено МОН України від 11.11.2016 року №1/11-16380
Читати далі
Вік: 16 роки
Програма військово-патріотичного гуртка (Кременчуцький ліцей № 11 “Гарант”)
Виокрелюють такі напрями військовопатріотичного виховання: − державний — базується на забезпеченні державою системи військово-патріотичного виховання; − соціальний — ґрунтується на вивченні норм моралі, їх дотриманні, орієнтований на усвідомлення пріоритету загальнолюдських цінностей та інтересів, виховання шанобливого ставлення до культури, історії, мови, звичаїв і традицій українського народу; − військовий — передбачає вивчення військової історії України, переможних битв українського війська, основних зразків техніки й озброєння Збройних Сил України, набуття початкових навичок користування ними, підвищення фізичної загартованості в інтересах підготовки до захисту Вітчизни; − психолого-педагогічний — ґрунтується на вивченні психологічних особливостей молоді, їх урахуванні у процесі підготовки юнаків до військової служби, проведенні методичної роботи з узагальнення та поширення передового досвіду військово-патріотичного виховання, вдосконаленні форм і напрямів цієї діяльності; − правовий — передбачає формування глибоких правових знань, прищеплення високої правової культури. На основі врахування суті і змісту патріотичного виховання, конкретних можливостей і умов діяльності можна визначити цілі і задачі військово-спортивного гуртка «Сокіл». Мета - розвиток у молоді патріотичної свідомості, готовності самореалізації в основних сферах життя суспільства, в тому числі - його захист. Завдання : 1. Виховні: розвиток громадянської позиції і патріотизму як найважливіших духовно - моральних і соціальних цінностей; сприяння формуванню і розвитку внутрішньої готовності до виконання громадянського обов'язку; сприяння формуванню і розвитку відповідальності і дисциплінованості; здійснення роботи по формуванню позитивних світоглядів і позицій з основних, соціальних, історичних, моральних, політичних і військових проблем; сприяння формуванню і розвитку таких якостей, як повага до закону, стійкість, взаємовиручка, мужність, хоробрість, здатність до подолання труднощів. 2. Навчальні: формування знань, вмінь і навичок з дисципліни, що вивчається, як основи їх професійної підготовки; розвиток культури і освіти; ознайомлення з правилами і обов'язками громадянина України, що є основою для формування і розвитку їх правової свідомості; формування вмінь, знань і навиків для „виживання" в екстремальних умовах 3. Розвиваючі: сприяння збереженню і зміцненню здоров'я дітей; фізичний розвиток через систему і зміст роботи гуртка; формування психологічної врівноваженості. Програма «Джура». Схвалено протоколом засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти від 25.05.2018 р., №1, лист ІМЗО від 06.06.2018 номер 22.1/12-Г-311
Читати далі
Вік: 9 - 16 роки
Програма “Історія, культура та мова Китаю” (Кременчуцький ліцей № 11 “Гарант”)
Виховна мета гуртка передбачає: • виховання в учнів культури спілкування, прийнятої в сучасному світі, та ціннісних орієнтирів; • виховання позитивного ставлення до китайської мови, культури народу, що розмовляє нею. Розвивальною метою є: • розвивати мовленнєві здібності учнів (мовної здогадки, логічного викладення думок тощо) та інтелектуальних і пізнавальних здібностей (пам’яті, уваги, творчої уяви); • формування готовності до участі в іншомовному спілкуванні. Завдання: - сформувати достатній запас лексики для початкового рівня спілкування; - сприяти усвідомленню мовних явищ у іншій лінгвістичній системі; - використовувати різні звукові ситуативні моделі для оволодіння різними видами(шарами) мови; - використовувати відео-, та фонетичні матеріали, які знайомлять учнів із субкультурою Китаю, з мовою носіїв; - використовуючи друкований матеріал, навчити дітей читати прості тексти фонетичною транскрипцією; - на основі фонетичних шаблонів навчити дітей спілкуватися китайською мовою. «Фольклористика», затверджено протоколом засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України , протокол №3 від 22.12.2020
Читати далі