Кременчуцький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – позашкільний навчальний заклад” №2

Кременчуцький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - позашкільний навчальний заклад" №2: до дитини: школа результативна, цікава, безпечна, дружня. до батьків: школа відкрита, націлена на співпрацю. до вчителів: школа можливостей.

НАША МЕТА: ДАТИ КОЖНОМУ УЧНЕВІ ВСІ МОЖЛИВОСТІ СТАТИ УСПІШНОЮ ЩАСЛИВОЮ ЛЮДИНОЮ НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА.

- Якісна освіта

-Оновлена матеріально-технічна база та нове освітнє середовище

-Профільна підготовка (технологічний профіль)

-Інтелект України (початкова школа)

- Участь у олімпіадах, МАН, проектах та конкурсах

-Змістовне дозвілля та цікавий відпочинок

-Нові методики та технології навчання

-Команда вчитель-професіоналів

-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ

На базі навчального закладу працюють наступні гуртки: 

  • археологічний;
  • ляльковий театр;
  • фолькльорне мистецтво;
  • військово-патріотичний гурток.

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 12 - 16 роки
Програма “Цікава інформатика” (Кременчуцький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – позашкільний навчальний заклад” №2)
Мета програми: формування базових компетентостей особистості засобами інформатики. Основними завданнями програми є: - формування знань про види та елементи нестандартних задач; - закріплення технологічних навичок оперування різними програмними засобамипри створенні цікавих задач; - розвиток логічного мислення та творчих здібностей вихованців. Програму схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол No2 від 29.06.2017) (лист ІМЗО від 18.07.2017 No 21.1/12-Г-403)
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма “Музична мозаїка” (Кременчуцький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – позашкільний навчальний заклад” №2)
Мета навчальної програми – формування базових компетентностей вихованців засобами вокально-хорового співу. Згідно з поставленою метою, основні завдання програми полягають уформуванні таких компетентностей: пізнавальної – розширення загального, естетичного та музичногокругозору вихованців; ознайомлення з основними поняттями музичної грамоти,академічного вокально-хорового співу;практичної – оволодіння навичками індивідуального, ансамблевого тахорового співу;творчої – формування та розвиток: музичної уяви, образного сприйняттямузики та емоційне її виконання; музичних, ритмічних, вокальних та акторськихздібностей; музично-естетичного смаку; потреби особистості у творчійсамореалізації;соціальної – виховання любові до вокально-хорового мистецтва,громадсько-патріотичних почуттів, моральних якостей особистості; цінніснихорієнтацій в сфері музичного мистецтва; прагнення до створення комфортного, доброзичливого клімату в колективі. Програму схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол No 3 від 22.12.2017
Читати далі
Вік: 14 - 17 роки
Програма “Моя майбутня професія” (Кременчуцький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – позашкільний навчальний заклад” №2)
Мета програми – формування професійної орієнтації старшокласників таїхня підготовка до обґрунтованого вибору майбутньої професії в умовахпозашкільного навчального закладу. Основні завдання: надати знання щодо принципів та механізму вибору майбутньої професії;створити умови для вивчення та осмислення власних професійнихможливостей, здібностей, інтересів та нахилів;сформувати вміння орієнтуватися в інформації, приймати обґрунтованірішення;надати можливість здійснити професійні проби в різноманітних видахдіяльності;виховати ціннісне ставлення до праці, почуття патріотизму та готовністьпрацювати на благо України. Програму схвалено  науково-методичною  комісією  з  позашкільної  освіти  науково-методичної  ради  з  питань  освіти  Міністерства  освіти  і  науки  України»,  протокол  No3  від  29.12.2015 
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма “Декоративно-ужиткове мистецтво” (Кременчуцький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – позашкільний навчальний заклад” №2)
Хорове мистецтво є одним із засобів музично-творчого розвитку дітей, якенавчає вокально-хоровим прийомам, формує почуття колективізму і дружби,сприяє гармонійному розвитку особистості, надає естетичного забарвленнядуховному життю дитини. Програму схвалено  науково-методичною  комісією  з  позашкільної  освіти науково-методичної  ради  з  питань  освіти  Міністерства  освіти  і  науки  України»  (протокол  No3  від  29.12.2015).
Читати далі
Вік: 6 - 11 роки
Програма “Хореографія” (Кременчуцький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – позашкільний навчальний заклад” №2)
Мета навчальної програми – початкова хореографічна підготовка,естетичне виховання і фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку,виявлення нахилів і задоволення потреб в руховій активності, розвиток почуттяритму, танцювальної виразності координації рухів і на цій основі вихованняхудожнього смаку, уміння повноцінно сприймати мистецтво танцю. Відповідно до змісту та обсягу програми запропоновано навчальні теми:«Основи музичного руху» (опрацьовуються ритмічні вправи, музичні ігри,музичний матеріал на слухання і аналіз танцювальної музики);«Елементи екзерсису класичного танцю», «Елементи екзерсису народно-сценічного танцю» (запропоновані вправи сприятимуть формуваннюправильної постави, координації рухів, розвитку легкості, гнучкості, зміцненнюм’язів, що необхідно при виконанні як народних, так і сучасних танців);«Танцювальне краєзнавство» (вихованці навчатимуться створювати івідчувати образи народного танцю, осмислено виконувати рухи різних видівтанців, передавати їх характер, фольклорні особливості, національний колорит);«Танцювальні етюди та танці» (представлено танцювальні елементи,танці для масового виконання; подано записи танців, які можуть бути виконанівсіма дітьми одночасно або окремими парами. Такі танці можнавикористовувати як у навчанні, так і у проведенні масових заходів). Програму рекомендовано  Міністерством  освіти  і  науки  України  (Лист  МОН  України  №  1/11-3840  від 12.07.2005  р.)
Читати далі
Вік: 16 - 17 роки
Програма «СОКІЛ-ДЖУРА» (Кременчуцький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – позашкільний навчальний заклад” №2)
Метою програми є формування ключових компетентностей особистостізасобами козацько-лицарського виховання. Основні завдання роботи полягають у формуванні:пізнавальної компетентності, спрямованої на оволодіння знаннями зісторії, географії, етнології, народознавства, українознавства, звичаєвогоукраїнського права, світових цивілізаційних процесів та ролі у них України,мистецтва, різноманітних видів спорту та бойових єдиноборств, військової 2справи, фізичної культури, морально-психологічних особливостей людини таособистості, способів організації змістовного дозвілля;практичної компетентності, спрямованої на формування умінь танавичок занять фізичною культурою і спортом, військової справи, свідомоїдіяльності у науково-пошуковій роботі, волонтерській діяльності, виживання таусвідомлених дій в екстремальних ситуаціях, надання долікарської допомоги, вт.ч. тактичній медицині, самовпорядності, самоосвіти, самоврядування,збереження народних звичаїв, традицій, обрядів, залучення до здоровогоспособу життя, організації змістовного дозвілля;творчої компетентності, спрямованої на набуття досвіду власноїтворчої діяльності, внеску в популяризацію фізичної культури і сорту,військової справи, розвиток громадянського суспільства, здатності проявлятитворчу ініціативу, навичок проведення самостійних наукових досліджень,формування досвіду взаємовідносин людини і природи, здібностей системного,просторового, логічного мислення, творчої уяви і фантазії, намагання творчоїсамореалізації та духовного самовдосконалення;соціальної компетентності, спрямованої на розвиток культури праці,досягнення високого рівня освіченості та вихованості, моральний, духовний,фізичний та інтелектуальний розвиток, формування кращих особистісних рис(відповідальність, чесність, працелюбність, самостійність, моральність),ціннісне ставлення до себе та оточуючих, культурно-історичної спадщини ітрадицій, природи, навколишнього середовища, вміння працювати в колективі;громадянської компетентності, спрямованої на формування вміньаргументувати та відстоювати свою позицію, ухвалювати аргументованірішення в життєвих ситуаціях та діях військовослужбовця в сучасномузагальновійськовому бою, співпрацювати в колективі, вносити свою частку вроботу групи для вирішення проблеми, виявляти соціальні почуття, змістомяких є любов до Батьківщини, застосовувати процедури та способи захистувласних інтересів, прав та свобод, виконувати громадянський обов’язок умежах місцевої громади та держави загалом, ефективно спілкуватися, долатистереотипи, робити свідомий вибір та діяти відповідально. Програму схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання Науково-методичної  комісії  з  позашкільної  освіти  від  25.05.2018  року,  лист  ІМЗО  від  06.06.2018  No  22.1/12--310)
Читати далі
Вік: 12 - 17 роки
Програма «АРХЕОЛОГІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО» (Кременчуцький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – позашкільний навчальний заклад” №2)
Мета програми полягає у поглибленні знань учнів про найдавнішуісторію людства, вихованні активних популяризаторів історії та культуришляхом формування «пам’яткоохоронної свідомості», навчанні основам теорії іпрактики археологічного краєзнавства, допрофесійній підготовці майбутніх археологів. Завданням навчальної програми є формування базових компетентностейособистості засобами археологічного краєзнавства, а саме:1. Пізнавальної: спрямованої на оволодіння знаннями з історіїпервісного суспільства, стародавнього світу, середньовіччя як України, так івсього світу; отримання знань з курсу «Основи археології» із вивченнямосновних понять археологічної науки, археологічних культур України та світу;історичні та природні пам’ятки України, їх туристичний та екскурсійнийпотенціали; туристської техніки; техніки безпеки та основ долікарськоїдопомоги.2. Практичної: спрямованої на отримання навичок практичноїархеологічної роботи – камеральної обробки археологічних матеріалів, веденняпольових робіт та польової документації; первинної реставрації та консерваціїархеологічних матеріалів; базових туристських знань, вмінь і навичок:пересування на місцевості, установлення намету, розведення вогнища,приготування їжі в польових умовах, облаштування території наметовоготабору; першої долікарської допомоги.3. Творчої: спрямованої на отримання навичок роботи з науковоюлітературою та першоджерелами, вміння аналізувати та систематизуватиотримані знання, чітко і логічно формулювати свої думки та викладати їх уформі наукових робіт; практики публічних виступів. 4. Соціальної: орієнтованої на допрофесійну підготовку майбутніхнауковців, істориків-археологів; виховання патріотизму, інтересу та поваги доминулого, культури та традицій народів, що населяли нашу землю в давнину,українського народу, виховання дбайливого ставлення до природи, пам'ятокісторії та культури; формування дитячого колективу. Програму схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти від 25.05.2018 року, лист ІМЗО від 06.06.2018 No 22.1/12-Г-306) 
Читати далі