Кременчуцький міський центр позашкільної освіти Кременчуцької міської ради Полтавської області

Кременчуцький міський центр позашкільної освіти є комплексним позашкільним навчальним закладом, який здійснює навчання і виховання дітей у позаурочний та позанавчальний час. Головною метою навчального закладу є надання знань, формування вмінь та навичок за інтересами, забезпечення потреби особистості у творчій самореалізації;  інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток; підготовка до активної професійної та громадської діяльності; створення умов для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань  вихованців, учнів і слухачів.

Навчальний заклад дає освіту, враховуючи бажання та інтереси дітей, залучає вихованців до гурткової роботи за напрямами:
  • науково-технічний;
  • художньо-естетичний;
  • дослідницько-експериментальний;
  • гуманітарний.
 

Запропоновані програми:

Вік: 9 - 17 роки
Програма “Народні ремесла України” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Народне мистецтво є невичерпним джерелом для виховання підростаючого покоління. У народному мистецтві суспільні ідеї зливаються з естетичними у нероздільну єдність, котра має унікальні можливості впливу на особистість вихованця. Заняття декоративно-ужитковим мистецтвом сприяють вихованню в дітях культури сприйняття матеріального світу, формування естетичного ставлення до дійсності, допомагають краще пізнати інші види мистецтва, вчать цінувати і поважати працю. Зміст навчальної програми спрямований на вивчення українського мистецтва, ознайомлення з відомими промислами і ремеслами – вишивкою, бісероплетінням, килимарством, виготовленням оберегів і народних іграшок. В процесі занять декоративно–ужитковим мистецтвом діти залучаються до творчості, підвищують пізнавальну активність, допитливість, розвивають творчі здібності, навчаються обробці різних матеріалів. Програму схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-мето-дичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України №3 від 29.12.2015 р.)
Читати далі
Вік: 9 - 17 роки
Програма “Фольклористика” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Збагнути народну мудрість, простежити поетапне становлення духовності українського народу в контексті історичних явищ і подій, з’ясувати роль усної народної творчості у формуванні етнопсихології, світоглядних засад українців допоможе навчальна дисципліна «Фольклористика». Програма з позашкільної освіти «Фольклористика» сприятиме поглибленому вивченню дисципліни, формуванню науково-дослідницьких та збирацько-видавничих здібностей, виробленню навичок шанобливого ставлення до народу та його традицій. Вивчаючи усну народну творчість, учні занурюватимуться у світ духовних цінностей, долучатимуться до народного досвіду, надбаного людством протягом століть, набиратимуться життєвої мудрості, адже недаремно «фольклор» у перекладі з англійської мови означає «народна мудрість». «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол No3 від 22.12.2017)
Читати далі
Вік: 9 - 17 роки
Програма “Історичне краєзнавство” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Історичне краєзнавство - сходинка до пізнання учнями рідного краю, реалізації інтересів у вивченні історико-культурного надбання українського народу, навколишнього природного середовища, формування краєзнавчих та туристсько-спортивних знань, умінь і навичок засобами позашкільної освіти. Програма гуртка спрямована на формування системного мислення, поглиблення знань, умінь і навичок з окремих предметів та туристсько-краєзнавчої роботи. Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (лист ІМЗО від 08.07.2019 No 22.1/12-Г-591; протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти МОН від 26.06.2019 No 2)
Читати далі
Вік: 9 - 17 роки
Програма “Географія та ландшафтознавство” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
У сучасному розумінні географія – це наука, що поділяється на низку природничо-географічних і суспільно-географічних наук, які тісно пов’язані між собою завданнями: всебічне дослідження природно-територіальних і виробничо-територіальних комплексів. Об’єктом вивчення цих наук є закони і закономірності розміщення та взаємодії компонентів географічного середовища та їх поєднань на різних рівнях. Вивченням частин географічної оболонки Землі займається ландшафтознавство. Ландшафт як відкрита система функціонує під впливом численних факторів, що мають різну природу. Саме тому його всебічне пізнання потребує ґрунтовного вивчення не лише внутрішніх структур, а й тих чинників, під дією яких відбувається їх формування, динамічні та еволюційні зміни. Такі дослідження реалізуються через встановлення зв’язків і взаємозалежностей між ландшафтами та визначальними для них факторами природного й антропогенного середовищ. Науково-дослідницька робота учнів із географії та ландшафтознавства є одним із важливих етапів підготовки до наукових досліджень та пошуків, пропедевтики навчання у вищому навчальному закладі відповідно до обраного напряму. Така діяльність підвищує інтерес обдарованої молоді до науководослідницької діяльності у галузі наук про Землю, сприяє розвитку та самореалізації особистості у науковій сфері. «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (лист ІМЗО від 08.07.2019 No 22.1/12-Г-587; протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН від 26.06.2019 No 2)
Читати далі
Вік: 10 - 17 роки
Програма “Наукові дослідження в галузі географії” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Серед природничих наук особливе місце посідають географічні науки, які вивчають географічну оболонку Землі, її просторову соціально-економічну різноманітність, а також зв’язки між природним середовищем і діяльністю людини. Однією із сучасних потреб обдарованих учнів є і науково-дослідницька діяльність у галузі географії, що виховує освічену людину, гуманіста і природолюба, посилює інтерес та повагу до культури свого й інших народів, прагнення зберегти і примножити культурну спадщину своєї країни і всього людства, вчитися жити і працювати в полікультурному середовищі, розвиває логічне мислення, вміння виконувати й проводити наукові дослідження. Провадження учнівської науково-дослідницької діяльності в галузі природничих наук вирішує цілу низку завдань з особистісного розвитку обдарованої дитини, є одним із важливих етапів формування особистості. «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (лист ІМЗО від 08.07.2019 No 22.1/12-Г-587; протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН від 26.06.2019 No 2)
Читати далі
Вік: 13 - 17 роки
Програма “Експериментальна і теоретична фізика” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Програма гуртка не передбачає послідовного вивчення шкільного курсу фізики, а розширює та поглиблює знання з цієї дисципліни. Мета гурткової роботи полягає в ознайомленні з основними методами наукового пізнання, необхідними для реалізації дослідницької діяльності з фізики.. Вихованці поглиблюють свої знання у галузі природничих наук, ознайомлюються з алгоритмами та оригінальними методами розв’язування розрахункових та експериментальних задач. Вихованці гуртка активно беруть участь в турнірах юних фізиків міського, обласного та Всеукраїнського рівня. Рекомендовано науково-методичною радою Національного центру «Мала академія наук України» (протокол № 4 від 29.11.2016 р.)
Читати далі
Вік: 13 - 17 роки
Програма “Юний хімік” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Хімія – одна із найважливіших природничих наук, яка відіграє значну роль у створенні сучасної наукової картини світу. На кожному кроці ми бачимо необхідні в нашому житті предмети, виробництво яких неможливе без застосування хімічних знань. Чимало важливих хімічних процесів відбувається в живих організмах. Тож людям, які мріють присвятити своє життя медицині чи фармакології, металургії, нафтохімії, парфумерному або сільськогосподарському виробництву, украй потрібні ґрунтовні знання з хімії. Мета програми: розвивати інтерес до вивчення хімії, забезпечити цілеспрямований розвиток творчої особистості, формувати навички життєвої компетенції.
Читати далі
Вік: 13 - 17 роки
Програма “Психологія” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Оволодіння суб’єктами навчання знаннями з психології є актуальним і важливим завданням сучасних закладів позашкільної освіти, у тому числі Малої академії наук України. Для покоління, що підростає, розвиток особистісних, пізнавальних, творчих, комунікативних, соціальних та інших компетентностей є запорукою успішної соціалізації і самореалізації в умовах сучасного суспільства, що динамічно змінюються. Психологія – наука про закономірності розвитку і функціонування психіки як особливої форми життєдіяльності. Об’єктом її вивчення є найскладніша сфера життєдіяльності людини – психіка, складність якої зумовлена тим, що вона є вищим продуктом біологічного та суспільного розвитку живих істот, засобом орієнтування людини у навколишньому світі й регулятором поведінки в умовах середовища. У повсякденному житті психологічні явища присутні постійно. Отже, кожна людина виконує своєрідну роль психолога, живучи серед людей, набуваючи життєвого досвіду, вибудовуючи моделі поведінки, комунікативні відносини і власну діяльність. Якісно сформований фундамент психологічних знань та вмінь дає особистості змогу організовувати своє життя і відносини з іншими людьми правильно, ефективно, конструктивно, отримуючи якнайбільше задоволення і результатів від процесів життєдіяльності. «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (лист ІМЗО від 27.03.2019 No 22.1/12-Г-137; протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН від 15.03.2019 No 1)
Читати далі
Вік: 13 - 17 роки
Програма “Філософія” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Становлення демократії в Україні є універсальним процесом, що стосується як держави та органів державної влади, так і суспільства загалом. Від успішності змін на рівні суспільних відносин залежить рівень розвитку демократії та втілення демократичних ідеалів в життя. Тому питання формування нової демократичної правової та політичної культури, розвиток громадянських інститутів суспільства, підвищення рівня життя та життєвих стандартів громадян України набуває особливого значення. Зреалізувати важливі завдання процесу державотворення в умовах інтеграції в європейський простір спроможна високоосвічена, соціально вмотивована, успішна особистість. Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України, науково-методичною радою Національного центру «Мала академія наук України» (протокол No1 від 09.02.2017 р.)
Читати далі
Вік: 13 - 17 роки
Програма “Правознавство” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Метою роботи гуртка є цілеспрямована робота з формування високого рівня правосвідомості та правової культури учнів, поширення правових знань і правової інформації. Програму рекомендовано Міністерством освіти і наки України, науково-методичною радою Національного центру «Мала академія наук України» (протокол No1 від 09.02.2017 р.)
Читати далі
Вік: 10 - 17 роки
Програма “Журналістика” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Журналістика – це цікава і водночас соціально значима сфера діяльності людини. Професія журналіста приваблює можливістю доносити до людей правду, примножувати в світі добро, боротися за справедливість. Заняття у гуртку журналістики передбачає розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, критичного мислення, соціальної компетентності, сприяє становленню суб’єктної позиції особистості. Водночас дітей зацікавлює можливість висловити власні враження, обговорити цікаві ідеї, самим підготувати актуальні матеріали і побачити результат власної праці  у вигляді друкованого видання – газети. Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України, науково-методичною радою Національного центру «Мала академія наук України» (протокол No1 від 09.02.2017 р.)
Читати далі
Вік: 10 - 17 роки
Програма “Християнська етика” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Сьогодні роль релігії у духовному відродженні не викликає заперечень . Релігійне виховання у школі не суперечить її світському характеру і не розглядається як щось окремішнє, а як складова частина національного виховання в цілому. Адже духовність породжує шляхетність, допомагає кожній людині стати людиною, а нації -нацією. У християнській моралі сконцентровані найвищі цінності європейської цивілізації, тому християнські аргументи залишаються найвагомішими.Щоб виховати здорову, культурну спільноту людей, нам необхідна цілюща сила християнської моралі.  Дбаючи про піднесення релігійно – морального виховання молоді, маємо на меті показати глибину, мудрість, добро, красу Заповідей Божих, які були дороговказом для наших дідів і прадідів. Вже традиційно склалось так, що наші школи завжди ставали базами формування свідомих українців, для яких первинними були Бог і Україна.
Читати далі
Вік: 13 - 17 роки
Програма “Дебати” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Ми живемо за доби глобалізації, коли конче важливими є питання прав людини, пошук шляхів виходу зі складних політичних та економічних ситуацій. З огляду на спілкування міжнародної спільноти на новий рівень виходять дебати. Самі лише досягнення прогресу й технізація світу не в змозі розв'язати проблеми спілкування й уміння людей домовлятися. Пошук консенсусу та компромісу в суспільстві й надалі залишається прерогативою людей. Тож дебати зараз набувають особливого значення для кожної країни. Саме у формі дебатів працюють парламенти країн традиційної демократії, дебати виступають елементами передвиборчих змагань, як окремий предмет, факультатив або як частина курсу з комунікацій чи ораторського мистецтва дебати вивчають у найпрестижніших навчальних закладах США, Канади, Великої Британії та інших країн Європи і Азії. Вони розглядаються як ефективна педагогічна технологія і використовуються на уроках різних предметів, де зміст навчання потребує обговорення суперечливих тем. Окрім того, дебати одна з найпоширеніших форм позакласній діяльності – шкільні та студентські турніри у всьому світу, міжнародні чемпіонати, дебатні організації, які об’єднують сотні шкільних клубів, підтримка дебатного руху національними урядами, громадськими і міжнародними організаціями – все це свідчить про їх популярність і значний потенціал для інтелектуального розвитку молоді. Програму схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол No2 від 29.06.2017)
Читати далі
Вік: 13 - 17 роки
Програма “Біологія рослин” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
За своїм змістом біологія рослин є комплексною наукою. Вона вивчає не тільки форму, будову, розвиток, властивості, життєдіяльність окремих рослинних організмів. До її завдань входить вивчення цілих угруповань, що об'єднуються у фітоценози, їхніх компонентів, взаємозв'язок з іншими ценозами. Біологія рослин висвітлює також питання про формування та життя ареалів, історію розвитку і поширення рослин на планеті, тобто охоплює весь рослинний світ на Землі. Поглиблене вивчення біології рослин набуває особливої актуальності при вирішенні проблеми збереження біорізноманіття, яка давно стала глобальною, але потребує неперервного моніторингу, обліку і охорони на регіональному рівні. Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист Міністерства освіти і науки України від 11.11.2015  No1/11-16376)
Читати далі
Вік: 13 - 17 роки
Програма “Біологія людини” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Актуальність навчальної програми пов'язана з тим, що біологія людини як навчальна дисципліна є значно ширшою, ніж анатомія та фізіологія людини. Предметом вивчення біології людини є цілий комплекс понять, пов'язаних з людиною, її походженням, популяціями, харчовими ресурсами, типологією, фізіологічними, морфологічними, генетичними особливостями, особливим впливом на довкілля. Програму рекомендовано Міністерством осві-ти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 11.11.2015 No1/11-6376)
Читати далі
Вік: 7 - 17 роки
Програма “Юні дослідники” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Формування пізнавальної активності, системного мислення, самостійного дослідницького пошуку у вихованців є одним із завдань науково-технічного напряму позашкільної освіти. Актуальність програми полягає в тому, що молодші школярі набувають знань, умінь та навичок під час проведення дослідів та експериментів, вивчаючи навколишній світ. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України лист № 1/11-662 від 19.01.2018
Читати далі
Вік: 8 - 17 роки
Програма “Розвиток математичних здібностей” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
В умовах реформування системи освіти, відтворення і зміцнення інтелектуального потенціалу нації, виходу вітчизняної науки і техніки, економіки і виробництва на світовий рівень, інтеграції в світову систему освіти, конкуренції будь-якої продукції, в тому числі й інтелектуальної, особливо актуальним стає забезпечення належного рівня математичної підготовки підростаючого покоління. Програму схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол No 3 від 22.12.2017)
Читати далі
Вік: 8 - 17 роки
Програма “Основи інформаційних технологій з елементами англійської мови” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Сучасний світ важко уявити без інформаційних технологій, оскільки вони вже заполонили повсякденне життя людини. Вміння використовувати інформаційні технології є одним з найважливіших пріоритетів для сучасного молодого покоління. Знання іноземної мови теж стало необхідністю. Англійська мова, у наш час, – це мова Інтернету, наукових новин, це можливість розширення власного кругозору. Актуальність даної програми полягає в інтеграції знань з інформаційних технологій та англійської мови та їх використанні на практиці. Використання інформаційних технологій у процесі вивчення англійської мови створює нові можливості для її оволодіння. Одночасно, вихованці вчаться грамотно працювати з персональним комп’ютером, знайомляться з інформаційно-комунікаційними технологіями; у дітей формуються ключові компетентності для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві. Програму схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол No3 від 22.12.2017)
Читати далі
Вік: 10 - 17 роки
Програма “Ракетомоделювання” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Ракетомоделювання – один з актуальних та найцікавіших видів сучасної дитячої науково-технічної творчості. Створення даної програми обумовлено необхідністю перегляду окремих розділів для детальнішого розгляду та використання різних методів викладання у гуртку ракетомоделювання, яке передбачає побудову, виготовлення та запуск моделей ракет, розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів, їх участь у змаганнях, конкурсах, допомагаючи майбутньому поколінню ознайомитися зі світом ракет.Навчальна програма дає уявлення про сучасний розвиток ракетобудування та наукові дослідження в цій галузі, що збільшує профорієнтаційне значення даної програми для майбутнього учнівської молоді.Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:пізнавальна – оволодіння базовими знаннями з ракето моделювання; технологічними процесами обробки різних матеріалів, пов’язаних із виготовленням моделей, розвиток пізнавальної активності;практична – закріплення та поглиблення вмінь і навичок користування різноманітними матеріалами й інструментами, модельними двигунами при виготовленні моделей ракет та стартового обладнання і подальшого їх використання;творча – проектування власних моделей і конструкцій; розвиток конструкторсько-технологічних здібностей, стійкого інтересу до ракето моделювання; оволодіння основами наукової організації праці;соціальна – виховання культури праці, дисциплінованості, точності й акуратності в ракетомоделюванні; розвиток сили, витривалості, швидкості, спритності під час проведення змагань; виховання патріотизму, любові до України, гордості за її досягнення; організація змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань і стану здоров’я. Програму затверджено наказом Департаменту освіти та науки Полтавської облдерж-адміністрації від 11.07.2018 № 303 Заняття розпочинаються з 15 вересня
Читати далі
Вік: 5 - 17 роки
Програма “Театральне мистецтво” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Театр – одна з найбільш наочних, видовищних, яскравих та емоційнонасичених форм естетичного відображення дійсності, живий охоронецькультурних традицій, «гармонія розуму та почуттів».Особливістю театрального мистецтва є те, що його природасинтетична, у ньому поєднано мистецтво слова, дії, образотворчогомистецтва, музики, хореографії. Театральний колектив – це можливість длядитини різнобічно виразити себе.Навчальна програма реалізується в гуртку художньо-естетичногонапряму театрального профілю Метою навчальної програми є формування компетентностейособистості в процесі занять театральним мистецтвом.Основні завдання програми полягають у формуванні такихкомпетентностей:пізнавальна – оволодіння основними поняттями та їх значеннями, якістосуються театрального мистецтва, історії театру;практична – оволодіння навичками акторської майстерності, сценічноїмови та вокалу, сценічного руху, ритміки та хореографії;творча – забезпечення формування та розвиток творчих здібностейвихованців у процесі оволодіння театральним мистецтвом;соціальна – виховання дбайливого ставлення до надбань світової,вітчизняної культури, мистецтва, духовних та матеріальних цінностейрідного краю, народних традицій, національної свідомості, самореалізації всоціумі засобами мистецтва, професійного самовизначення, популяризаціятеатрального мистецтва. Програма передбачає вивчення комплексу театральних дисциплін:акторська майстерність; сценічна мова та вокал; сценічний рух, ритміка тахореографія. Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України(лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4657) Заняття розпочинаються 15 вересня 
Читати далі
Вік: 11 - 17 роки
Програма “Основи медіаграмотності” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Розвиток сучасних медіа, широке упровадження інтерактивних систем комунікації та виклики, що постали перед нашою країною у зв’язку з гібридною війною, спричинює потребу освіти реагувати на ці виклики, створити систему цілеспрямованої підготовки молодого покоління до вмілого і безпечного користування інформаційно-комунікаційними технологіями та системами мас-медіа, що пояснює гостру необхідність у розвитку медіаосвіти, адже учень школи не завжди готовий аналізувати вплив медіа і маніпулятивні її можливості.Базовими цілями медіаграмотності стають розвиток комунікативних здібностей учнів; формування критичного мислення; навчання сприйманню інформації, перекодуванню візуального образу у вербальну знакову систему; оцінювання якості інформації, вироблення вмінь вибирати при «споживанні» інформації з мас-медіа; підвищення загальнокультурного рівня особистості.Однією із форм медіаосвіти є вивчення засобів масової інформації та практичне створення медіатекстів. Це дозволить учням більш глибоко розуміти види засобів масової інформації й комунікації; технології, які застосовують медіа; опанувати етичні та професійні стандарти роботи засобів масової інформації; розрізняти «якісні» ЗМІ та ті, що орієнтовані на привернення уваги споживача за будь-яку ціну, а отже, сформує навички усвідомлено добирати якісні джерела інформації як в підлітковому, так і в дорослому житті. Медіаграмотність допомагає учням активно використовувати можливості інформаційного поля телебачення, радіо, відео, кінематографа, преси, Інтернету, допомагає краще зрозуміти мову екранних мистецтв, а крім того дає широкий простір для самовираження. Навчальна програма з позашкільної освіти «Основи медіаграмотності та журналістики» 2 роки навчання, 2018р. Автор: Билина Юлія Леонідівна. Програму погоджено Протоколом засідання науково -методичної ради Полтавського обласного інституту післядипломноїпедагогічної освіти ім. М. В. Остроградського Заняття розпочинаються з 15 вересня 2019 року
Читати далі
Вік: 3 - 16 роки
Програма “Ігротехніки” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Гра – це вид діяльності, який найбільш ефективно сприяє соціалізаціїдитини і допомагає сформувати необхідні в житті корисні навички та якості,виховувати такі риси характеру як самостійність, наполегливість,цілеспрямованість, прагнення до перемоги. Вона дає унікальні можливостідля надбання особистістю найрізноманітнішого досвіду: дитина пізнає світ,моделює міжособистісні стосунки, вчиться орієнтуватись у різних сферахжиттєдіяльності, отримує досвід взаємодії з оточенням, накопичуєнайважливіші комунікативні якості, необхідні їй у сфері спілкування.Метою навчальної програми є формування ключових компетентностейособистості засобами ігротехніки.Основні завдання програми полягають у формуванні такихкомпетентностей:пізнавальної – забезпечує ознайомлення і засвоєння теоретичних знаньпро класифікацію, структуру, форми організації ігор та ігрових технологій,особливості спілкування та взаємодії дітей у грі;практичної – сприяє оволодінню навичками організації, проведенняігор та ігрових програм; формуванню і закріпленню навичок самостійноїорганізації ігрової діяльності; розвиток комунікативних здібностей;творчої – забезпечує формування творчих здібностей; здатностівирішувати нестандартні завдання, проявляти ініціативу; набуття досвідутворчої діяльності;культурної – забезпечує виховання дбайливого та шанобливогоставлення до традицій і звичаїв українського народу, надбань світовоїкультури; формування розуміння власної національної ідентичності засобамиігрової діяльності;соціальної – сприяє спілкуванню державною мовою, розвиткуорганізаторських здібностей, навичок спільної діяльності в колективі;відповідальності за результат власної діяльності. Навчальна програма з позашкільної освіти. Художньо-естетичнийнапрям / за ред. Шкури Г. А., Ніколайко Н. Ю., – К. : УДЦПО, 2018. – В. 3. –Рекомендовано Міністерством освіти і науки Українилист № 1/11-6202 від 11.06.2018 Заняття розпочинаються з 15 вересня
Читати далі
Вік: 6 - 16 роки
Програма “Оригамі” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
У формуванні особистості дитини неоціненне значення мають різноманітні види художньо-творчої діяльності: малювання, ліплення, вирізання з паперу фігурок і наклеювання їх, створення різних конструкцій з природних матеріалів і т. ін. Саме такі завдання ставляться у процесі роботи вихованців в гуртках ори гамі, виготовлення поробок з паперу, особливо зараз, коли воно набуло великої популярності у зв’язку з поширенням у світі традиційного японського мистецтва.Актуальність програми гуртка орігамі полягає в тому, що вона посилює варіативну складову загальної освіти в сфері художньо-естетичного напрямку діяльності, сприяє практичному застосуванню геометричних знань, умінь і навичок, стимулює пізнавальну мотивацію вихованців та найголовніше – діти можуть розвивати свій творчий потенціал, навички адаптації і соціалізації до сучасного суспільства.Мета програми – формування практичних умінь і навичок роботи вихованців з папером, розвиток логічного мислення, моторики та поглиблення знань, отриманих школі.Основні завдання полягають у набутті таких компетентностей:пізнавальна – оволодіння основними поняттями та знаннями певного напрямку, особливостями відповідного профілю;практична – навчання вихованців самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі; вміти практично використовувати набуті знання, уміння і навички;творча – забезпечення розвитку творчих здібностей гуртківців, виховання естетичного смаку, творчої уяви, фантазії, сприяння визначенню індивідуального стилю роботи;соціальна – розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, наполегливість у досягненні мети, відповідальність за результат власної діяльності; виховування шанобливого ставлення до надбань духовних та матеріальних цінностей світової та вітчизняної культур. Навчальну програму рекомендовано Міністерством освіти і науки Українилист № 1/11-17865 від 11.11.2014 р. Заняття розпочинаються з 15 вересня 2019 року
Читати далі
Вік: 8 - 17 роки
Програма “Авіамоделювання” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Дитяча технічна творчість є найбільш дієвою серед масових форм залучення учнівської молоді до творчості. Вона спрямована не тільки на ознайомлення вихованців із різноманітним світом техніки, розвитком їхніх здібностей, а й на трудове виховання та політехнічну освіту. Авіамоделізм – це поширений вид технічної творчості, одне з улюблених занять учнівської молоді, масовий технічний вид спорту, який допомагає дитині долучитися до світу авіації. Навчальна програма реалізується у гуртку науково-технічного напряму спортивно-технічного профілю позашкільної освіти та спрямована на вихованців віком 12-18 років. Програма гуртка авіамоделюваня має політехнічну спрямованість. В основі програми – принципи особистісно-орієнтованого навчання, що дає можливість враховувати потреби кожного гуртківця, його здібності, вміння та навички та допомагає в повній мірі виявити й розвинути творчий потенціал учнів. Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму спортивно-технічного профілю гуртка «Авіамоделювання» затверджено наказом Департаменту освіти та науки Полтавської облдержадміністрації від 11.07.2018 №303 Заняття розпочинаються з 15 вересня Вівторок 14.00-16.00 16.00-19.00 Середа 15.00-18.00 Четвер 14.00-16.00 16.00-19.00 П'ятниця 15.00-18.00 Субота 09.00-12.00 12.00-15.00
Читати далі
Вік: 6 - 10 роки
Програма “Початкове технічне моделювання” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Навчальна програма реалізується у гуртку науково-технічного напряму початково-технічного профілю позашкільної освіти та спрямована на вихованців молодшого шкільного віку (6-10 років). Основними завданнями навчальної програми з початкового технічного моделювання є набуття учнями наступних компетентностей:пізнавальна– засвоєння початкових технічних і технологічних знань, елементарних уявлень і понять, ознайомлення зі світом техніки, найпростішими технологічними процесами, графічною грамотністю, елементарною електротехнікою, технічним моделюванням, конструюванням і дизайном;практична – формування графічної грамотності, вмінь і навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструментами, виготовлення іграшок, моделей машин і механізмів, вміння застосовувати отримані знання на практиці;творча – забезпечення розвитку просторового та логічного мислення, уяви, фантазії, конструкторських здібностей; здатності проявляти творчу ініціативу, вирішувати творчі завдання; формування стійкого інтересу до технічної творчості;соціальна – розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, самостійність, наполегливість; дбайливого ставлення до навколишнього середовища, сприяння вихованню поваги до праці людей. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України лист № 1/11-17865 від 11.11.2014 р. Заняття розпочинаються з 15 вересня 2019
Читати далі
Вік: 5 - 14 роки
Програма “Виготовлення сувенірів” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Заняття в гуртку виготовлення сувенірів допомагає дітям розумно й цікаво проводити свій вільний час, пробуджує допитливість, любов до знань.Мета програми: формування у вихованців технологічних навичок роботи з різними матеріалами та інструментами, використовуючи сучасні методики дизайну.Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:— пізнавальної: ознайомлення з основами технічної творчості, декоративно-ужиткового мистецтва, моделювання й конструювання; оволодіння поняттями, знаннями про матеріали й інструменти.— практичної: формування вмінь і навичок роботи з різними матеріалами й інструментами, прийомів виготовлення виробів і виконання технологічних операцій;— творчої: задоволення потреб особистості у творчій самореалізації; формування творчої особистості, її художнього смаку, пізнавального інтересу, творчої уяви, фантазії, емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток.— соціальної: виховання поваги до звичаїв і традицій українського народу, бережливого ставлення до рідної природи; розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери (доброзичливе ставлення до людей, охайність і старанність у роботі). Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму"Виготовлення сувенірів" розрахована на основний рівень, 1 рік навчання. Програма затверджена наказом департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації20 липня 2017 р. № 303, погоджено протокол засідання науково-методичної ради Полтавського обласного інституту післядипломноїпедагогічної освіти 29 травня 2017 р. № 3 Заняття розпочинаються з 15 вересня 2019 року
Читати далі
Вік: 8 - 17 роки
Програма “Цікава інформатика” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Одне з актуальних завдань сучасного закладу освіти — пошук оптимальних шляхів зацікавлення вихованців  навчанням, спонукання до творчості, виховання дитини як життєво й соціально компетентної особистості, здатної застосовувати здобуті знання. Одним із провідних шляхів реалізації цих завдань є застосування нових освітніх технологій, та вміле використання їх можливостей у освітній діяльності. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) змінює весь процесс навчання. Це стимулює вихованця до оволодіння та активного засвоєння нових знань. Під час навчання у нашому гуртку вихованці отримають теоретичні знання з основ інформатики, набудуть практичних навичок користування різними комп'ютерними програмами: текстовим процесором, графічним редактором, програмами створення презентацій, глобальною комп’ютерною мережею Інтернет.Навчання у гуртку сприяє поглибленню знань шкільної програми, кращому засвоєнню матеріалу, удосконалює навички роботи з комп’ютерними програмами і забезпечує професійну орієнтацію вихованців. Метою гуртка є формування компетентностей особистості у процесі опанування основами інформатики.Навчальна програма передбачає 1 рік навчання за основним рівнем. Програму схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №2 від 29.06.2017) (лист ІМЗО від 18.07.2017 №21.1/12-Г-403) Графік роботи керівника гуртка Левіна Бориса Івановича Понеділок 14.00 - 18. 00 Субота 10.00 - 14.00 Неділя 10.00 - 14.00 Графік роботи керівника гуртка Кулішенко Марини Олександрівни Вівторок 14.00 - 16.00  Четвер 14.00 - 16.00      Середа 14.00 - 16.00     П'ятниця 14.00 - 16.00
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма “Стендове моделювання” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Зміст програми передбачає теоретичні та практичні заняття.Навчання стендовому моделюванню проходить з використанням як промислових наборів, так і самостійно створених деталей моделей та діорам і сприяє розвитку пізнавальних та творчих здібностей учнів, закладає фундамент самоосвіти та може стати підґрунтям вибору майбутньої професії.Учні отримують можливість самореалізації шляхом участі у виставках, конкурсах.Стендові (недіючі) моделі супроводжують людину з самого початку цивілізованих часів. Важливість історичних моделей як артефактів в історії людської цивілізації переоцінити неможливо, оскільки,наприклад, велику кількість шедеврів людської думки ми знаємо лише завдяки стендовим моделям. У ХХІ ст. історико-технічне стендове моделювання поширене не тільки в Україні, а й в усьому цивілізованомусвіті.Програма підготовлена з урахуванням рівня сучасних досягнень науки і техніки та ґрунтується на Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти. У роботі діти використовують і поглиблюють знання, здобуті на уроках історії, фізики, математики, трудового навчання,креслення.Навчальна програма передбачає 5 років навчання у групах початкового, основного та вищого рівнів. Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки Українилист № 1/11-17865 від 11.11.2014 р. Заняття розпочинаються з 15 вересня 2019 року
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма “Картинг” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Освітній процес гуртка «Картинг» спрямований на формування у дітей та підлітків техніко-технологічних знань, розширення їх політехнічного світогляду, конструкторської, експериментальної та винахідницької діяльності, реалізації здібностей, розвитку вмінь, навичок технічного моделювання та конструювання. Участь дітей у конструюванні, побудові карта, підготовка його до змагань – викликає інтерес і приносить вихованцям цінний особистісний досвід, радість творчої реалізації, інтерес до праці і надає можливість користування результатами своєї праці (випробовують, обкатують свою машину, беруть участь у змаганнях).Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості (пізнавальної, практичної, творчої, соціальної) засобами технічної творчості.Навчальна програма передбачає 2 роки навчання: початковий та основний рівні.Матеріал програми занять гуртка «Картинг» початкового рівня 1-го року навчання спрямований на ознайомлення вихованців із історією автомобілебудування та картингу, загальною будовою автомобіля (на прикладі карта). Гуртківці вивчають конструкції картів різних за класами, правила чесної гри, правила проведення змагань, прапори та знаки, які подаються, освоюють водіння картингом та простими технологічними операціями з його технічного обслуговування (заміна та ремонт коліс, установка окремих вузлів та агрегатів тощо), приймають участь у проведенні змагань.У процесі гурткових занять з «Картингу» основного рівня гуртківці здобувають знання з основ конструювання, теорії руху автомобіля, поглиблюють знання й навички, необхідні для побудови або вдосконалення конструкцій картів, а також покращують майстерність водіння картів. Вихованці здобувають власний досвід управління картом в екстремальних ситуаціях. Перед початком практичного етапу конструювання картів обов'язковим є ознайомлення учнів з основами єдиної технології конструювання машин і механізмів, способами діагностики можливих несправностей та їхнього усунення. Навчальна програма затверджена наказом Департаменту освіти і науки Полтавської облдерж-адміністрації від 11.07.2018 № 303 Заняття розпочинаються з 15 вересня 2019 року
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма “Паперокручення” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Паперокручення – це мистецтво виготовлення плоских або об’ємних композицій зі скручених в спіральки, довгих і вузьких, смужок паперу. З таких паперових спіралей створюють квіти та візерунки, які потім використовують зазвичай для прикраси листівок, альбомів, подарункових упаковок, рамок дляфотографій та інше.Мета програми: -створення умов для творчої самореалізації дітей через виготовлення декоративних виробів з використанням техніки паперокручення;- формування предметно-перетворювальної компетентності.Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань: -  формування в межах вікових можливостей узагальнених способів (алгоритмів) творчої діяльності з дотриманням безпечних прийомів ручної праці та економного використання матеріалів; - розвиток творчих здібностей, елементів графічної грамоти, вмінь працювати в команді та навичок виконання операцій із ручних технікобробки паперу;- набуття досвіду предметно-перетворювальної та побутової практичної діяльності, алгоритмів і способів предметно-практичних дій; - виховання в гуртківців ціннісного ставлення до себе як суб’єкта ціннісноперетворювальної діяльності, шанобливого ставлення до людей праці, трудових традицій українського народу та інших народів світу. Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН України від 11.11.2015 року №1/11-16380) Навчальний матеріал програми диференціюється за видами діяльності, які поступово ускладнюються залежно від просторово-предметних характеристик виготовлення виробів (на площині, об’ємних, з елементами творчості). Види практичної діяльності диференціюються упродовж навчального року таускладнюються через добір об’єктів праці з урахуванням вікових особливостейвихованців гуртка. Теоретичні заняття чергуються із практичною роботою, якій надається значна перевага. Заняття розпочинаються з 15 вересня 2019 року
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма “Юні фотоаматори” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Метою занять фотогуртка є виховання творчої особистості вихованців у процесі ознайомлення з основами фотомистецтва та сприяння розвитку розумових здібностей школярів, поглибленню їх технічних знань й навичок, формуванню естетичних смаків і сприянню творчій самореалізації дітей.Одне з основних завдань при вивченні програми є надати можливість вихованцям гуртка творчо працювати над створенням фотознімків, розвивати художній смак та творчу уяву, фантазію, логічне мислення.У процесі занять вихованці поступово переходять від простих видів зйомок та способів обробки фотографій до більш складних.Увесь навчальний процес має творчий і виховний характер. Учні вчаться проектувати і створювати сюжети зйомки для демонстрації результатів під час проведення фотоконкурсів і фотовиставок різних рівнів. Працюючи над колективними завданнями, юні фотографи також виконують окремі частини спільної композиції. Це дуже згуртовує групу: діти розуміють, що від роботи кожного залежить кінцевий результат. Колективна робота виховує в дітей дружні взаємовідносини, відчуття взаємодопомоги.Програма "Юні фотоаматори" розрахована на роботу з учнями середнього та старшого шкільного віку. Програма передбачає навчання вихованців у групах основного рівня. Навчальну програму погоджено протокол засідання науково-методичної ради Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 29 травня 2017 р. №3, затвердженонаказ департаменту освіти і науки Полтавської облдерж-адміністрації 20 липня 2017р.№303 Заняття розпочинаються з 15 вересня 2019 року
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма “Юні відеооператори” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
На сьогодні майже кожна дитина шкільного віку користується сучасними мобільними пристроями, які мають функцію відеозйомки. Тому постає нагальне питання зйомки та обробки відео. Допомогти у реалізації поставлених життєвих завдань усім зацікавленим покликаний гурток «Юні відеооператори». Все, що відбувається на екрані телевізора, було спочатку задумано і професійно знято оператором. Він – очі в чарівному світі кіно. Тому робота оператора так важлива, адже від неї багато в чому залежить інтерес телеглядача до репортажу, телепередачі або фільму.В цьому полягає і складність, і привабливість професії. Творча ініціатива і блискавична реакція, уміння з’єднувати одиничне і загальне, бачити масштабність подій і правильно оцінювати знімальні факти.Навчання справі кіновідеоаматорства також сприяє розвитку логічного мислення, розумових здібностей вихованців, поглибленню їх технічних знань і навичок, формуванню естетичних смаків і творчій діяльності дітей, які хочуть творчо саморозвиватись.Метою програми є формування компетентностей особистості засобами кіновідеосправи. Програму  погоджено протоколом  засідання науково-методичної ради Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського від 29.05.2018 № 3, затвердженонаказом Департаменту освіти Полтавської облдержадміністрації від 11.07.2018 № 303 Заняття в гуртку розпочинаються з 15 вересня 2019 року
Читати далі
Вік: 6 - 17 роки
Програма “Образотворче мистецтво” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Програма передбачає розвиток у вихованців пізнавального інтересу до навколишнього світу, знайомство з основами образотворчої грамоти, засобами виразності різних видів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, з матеріалами, інструментами та їх властивостями.Метою навчальної програми є формування компетентностей особистості у процесі опанування образотворчого мистецтва.Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:- пізнавальна – ознайомлення з поняттями та знаннями, які стосуютьсяобразотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва;- практична – оволодіння техніками живопису, графіки, ліплення,художнього конструювання, писанкарства;- творча – формування творчих здібностей: спостережливості, відчуттямасштабу, кольору та пропорцій, художньо-образного сприйняття побаченогота його відображення засобами мистецтва, здатність емоційно сприйматирізноманітні прояви прекрасного в навколишньому світі;- соціальна – виховання дбайливого, шанобливого ставлення до народнихтрадицій, національної свідомості, формування естетичного смаку. Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4658) Заняття розпочинаються з 15 вересня 2019 року
Читати далі
Вік: 8 - 18 роки
Програма “Судномоделювання” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
На сьогодні до числа найбільш популярних гуртків науково-технічного напряму в позашкільний освіті належать гуртки з судномоделювання. Заняття в цих гуртках дозволяють виховати технологічно освічену особистість, що є однією з нагальних потреб суспільства. Мета програми полягає в ознайомлені вихованців з принципами суднобудування, сприянні їх професійному самовизначенню, прищепленні любові до праці, що дасть змогу вивести Україну на конкурентоспроможний рівень ринку ідей, винаходів, проектування новітніх моделей водної техніки
Читати далі
Вік: 6 - 15 роки
Програма “Виготовлення іграшок-сувенірів” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Саморобна іграшка – це власна дитяча фантазія, яка має прояв у формі, характері, оздобленні, призначенні, у правилах гри з нею. Це – відчуття причетності до процесу творення разом із впевненістю у своїх силах: придумати іграшку, виконати її, відремонтувати, якщо знадобиться, і все це самостійно та ще й за власним бажанням. Метою програми є формування компетентностей особистості в процесі опанування виготовлення іграшок-сувенірів.Під час навчання у гуртку вихованці ознайомлюються з історією виникнення народної іграшки, особливостями її виконання в різних регіонах України в різні історичні періоди; оволодівають технологією виготовлення різноманітних іграшок з різних за структурою та в обробці тканин, різних за складністю та призначенням ручних швів, способами оздоблення;  розвивається художній смак, творча уява, фантазія дітей;  виховується культура праці, дбайливе ставлення та пошана до народних традицій;  розвиваються позитивні якості особистості: працелюбність, наполегливість, відповідальність; відбувається самореалізація дітей в соціумі.
Читати далі
Вік: 3 - 16 роки
Програма “Театр ляльок” (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти)
Розвиток дитячої творчості є одним з найбільш актуальних питань у наш час. Саме театральне мистецтво, яке збуджує фантазію, розвиває смаки, робить життя яскравим, емоційним та багатогранним має унікальні можливості впливу на дитину. Театральне мистецтво є вираженням комплексного художнього погляду на оточуючий світ, його природа синтетична. В ньому поєднанні мистецтво слова, дії, музики, образотворчого мистецтва Одним...
Читати далі