Кременчуцький ліцей № 11 “Гарант” Кременчуцької міської ради Полтавської області

Головною метою Кременчуцького ліцею №11 «Гарант» є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, а також всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

В навчальному закладі працюють наступні гуртки:

-"Історія, культура та мова Китаю";

-танцювальний гурток "Веселка";

-військово-патріотичний гурток;

-вокальний гурток "Сонячні промінчики";

-цифрова та медіаграмотність.

   

Контакти:

Запропоновані програми:

Вік: 10 - 15 роки
Програма “Цифрова та медіаграмотність” (Кременчуцький ліцей № 11 “Гарант”)
“Цифрова та медіаграмотність” пояснюється необхідністю детального вивчення учнями складових сучасних медіа, формування вміння їх сприймати, створювати власні повідомлення, створювати їх спільно й усвідомлювати, що кожен уже є реальним творцем ЗМІ (засобів масової інформації). Мета: формування цифрових компетенцій через удосконалення навичок цифрової грамотності та розвитку медіаграмотності шляхом практичної діяльності з цифровими інструментами з перших днів навчання дитини в закладах освіти. Ключові цільові аспекти курсу - основні навички 21-ого століття: цифрове громадянство, спілкування, співпраця, критичне мислення. Завдання курсу: ● формування культури сприймання сучасного цифрового медіаконтенту, його аналізу й усвідомленої орієнтації в інформаційних потоках; ● розвиток культури сприймання, створення та інтерпретації текстів, графічних зображень, відео, аудіо, та комбінованих; ● формування культури створення та поширення власного медіаконтенту; ● розвиток готовності висловлювати власні судження, в тому числі й через публічні виступи, презентувати власні ідеї; ● становлення толерантних контактів з іншими людьми; ● формування навички позитивного спілкування з використанням цифрових технологій; ● розвиток навички захисту приватного простору, уміння дбати про свою особисту безпеку та здоров’я та безпеку і здоров’я інших людей; ● розвиток логічного, алгоритмічного, критичного мислення; ● використання цифрових технологій та медіаконтенту для самовираження, творчої самореалізації. Навчальна програма "Цифрова та медіа грамотність" (авт. Саражинська Н.А., Якуба С.Ю.) Лист ІМЗО від 29.03.2018 № 22.1/12-Г-184 Графік роботи гуртка: Пн. 17:15-18:15 Чт. 09:00-10:00 Сб. 15:00-17:30
Читати далі
Вік: 6 - 14 роки
Програма “Сонячні промінчики” (Кременчуцький ліцей № 11 “Гарант”)
Вокальна культура є одним із засобів, що сприяють всебічному ігармонійному розвитку особистості.Метою навчальної програми є формування компетентностей особистості у процесі опанування вокального мистецтва.Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:пізнавальна – забезпечення навчання основам професійного вокального співу; основним поняттям і термінам музичної грамоти; правилам гігієни й охорони голосу;практична – оволодіння нотною грамотою, розвиток вокального, гармонічного та мелодичного слуху; удосконалювання мовнного апарату; формування вокальної артикуляції, співочого дихання, музичної пам’яті; формування діяльності голосового апарату з основними властивостями співочого голосу;творча – забезпечення індивідуальних вокальних здібностей; формування музично-естетичного смаку; прагнення до гармонії, уміння бачити її в музиці, людині, навколишньому світі; психологічному вивільненню та творчому розкриттю особистості через виконавський досвід;соціальна – виховання громадянської свідомості, національної гідності через виконання кращих творів вітчизняної музики; глибокого почуття любові до музики, пісні, рідного краю, рідної мови; формування навиків професійної взаємодії в колективі, прагнення до створення комфортного, доброзичливого психологічного клімату. Навчальна програма з позашкільної освіти затверджена Містерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4657) Графік роботи гуртка: Пн. 15:45-16:45 Вт. 15:45-16:45 Чт. 11:30-14:00
Читати далі
Вік: 9 - 11 роки
Програма “Веселка” (Кременчуцький ліцей № 11 “Гарант”)
Основне завдання програми – задовольнити зацікавленість дітей увибраному виді мистецтва, дати вихованцям початкову хореографічну підготовку,сприяти розвитку музикальності, почуттю ритму, формуванню основних рухових навичок, які дадуть змогу дитині визначитися в подальшому хореографічному навчанні.Завдання:-надання початкової хореографічної підготовки;- виявлення схильності до продовження навчання;- естетичний розвиток дитини;- сприяння вихованню культури спілкування та правильної поведінки;- виховання вміння працювати в колективі;- розвиток психічних процесів – мислення,уяви,уваги та пам'яті;-прищеплення цікавості до занять хореографією. Цілі: освітня :залучення дітей до вивчення максимальної кількості видівхореографічного мистецтва;- розвиваюча :гармонійне поєднання комплексу фізичних та духовнихякостей особистості:артистизм,осанка,витривалість,благородство;- виховна :професійна орієнтація дитини, виховання самосвідомості. Програму гуртка затведжено МОН України від 11.11.2015 року № 1/11-16380 Графік роботи гуртка:Пн. 8:00-12-30
Читати далі
Вік: 16 - 17 роки
Програма військово-патріотичного гуртка (Кременчуцький ліцей № 11 “Гарант”)
Виокрелюють такі напрями військовопатріотичного виховання:− державний — базується на забезпеченні державою системи військово-патріотичного виховання;− соціальний — ґрунтується на вивченні норм моралі, їх дотриманні, орієнтований на усвідомлення пріоритету загальнолюдських цінностей та інтересів, виховання шанобливого ставлення до культури, історії, мови, звичаїв і традицій українського народу;− військовий — передбачає вивчення військової історії України, переможних битв українського війська, основних зразків техніки й озброєння Збройних Сил України, набуття початкових навичок користування ними, підвищення фізичної загартованості в інтересах підготовки до захисту Вітчизни;− психолого-педагогічний — ґрунтується на вивченні психологічних особливостей молоді, їх урахуванні у процесі підготовки юнаків до військової служби, проведенні методичної роботи з узагальнення та поширення передового досвіду військово-патріотичного виховання, вдосконаленні форм і напрямів цієї діяльності;− правовий — передбачає формування глибоких правових знань, прищеплення високої правової культури.На основі врахування суті і змісту патріотичного виховання, конкретних можливостей і умов діяльності можна визначити цілі і задачі військово-спортивного гуртка «Сокіл».Мета - розвиток у молоді патріотичної свідомості, готовності самореалізації в основних сферах життя суспільства, в тому числі - його захист.Завдання : 1. Виховні:розвиток громадянської позиції і патріотизму як найважливіших духовно - моральних і соціальних цінностей;сприяння формуванню і розвитку внутрішньої готовності до виконання громадянського обов'язку;сприяння формуванню і розвитку відповідальності і дисциплінованості;здійснення роботи по формуванню позитивних світоглядів і позицій з основних, соціальних, історичних, моральних, політичних і військових проблем;сприяння формуванню і розвитку таких якостей, як повага до закону, стійкість, взаємовиручка, мужність, хоробрість, здатність до подолання труднощів.2. Навчальні:формування знань, вмінь і навичок з дисципліни, що вивчається, як основи їх професійної підготовки;розвиток культури і освіти;ознайомлення з правилами і обов'язками громадянина України, що є основою для формування і розвитку їх правової свідомості;формування вмінь, знань і навиків для „виживання" в екстремальних умовах3. Розвиваючі:сприяння збереженню і зміцненню здоров'я дітей;фізичний розвиток через систему і зміст роботи гуртка;формування психологічної врівноваженості. Програму гуртка затведжено МОН України протоколом № 3 від 23.12.2017 року Графік роботи гуртка: Пн. 14год. 45 хв. - 16 год. 45 хв. Пт. 14год. 00 хв. - 16 год. 30 хв.
Читати далі
Вік: 9 - 16 роки
Програма “Історія, культура та мова Китаю” (Кременчуцький ліцей № 11 “Гарант”)
Виховна мета гуртка передбачає:• виховання в учнів культури спілкування, прийнятої в сучасному світі, та ціннісних орієнтирів;• виховання позитивного ставлення до китайської мови, культури народу, що розмовляє нею.Розвивальною метою є:• розвивати мовленнєві здібності учнів (мовної здогадки, логічного викладення думок тощо) та інтелектуальних і пізнавальних здібностей (пам’яті, уваги, творчої уяви);• формування готовності до участі в іншомовному спілкуванні. Завдання:- сформувати достатній запас лексики для початкового рівня спілкування;- сприяти усвідомленню мовних явищ у іншій лінгвістичній системі;- використовувати різні звукові ситуативні моделі для оволодіння різними видами(шарами) мови;- використовувати відео-, та фонетичні матеріали, які знайомлять учнів із субкультурою Китаю, з мовою носіїв;- використовуючи друкований матеріал, навчити дітей читати прості тексти фонетичною транскрипцією;- на основі фонетичних шаблонів навчити дітей спілкуватися китайською мовою.Графік роботи гуртка :Пн. 16:45-18:45Пт. 16:45-18:45Сб. 10:30-15:30
Читати далі