Спорт

Програма «СОКІЛ-ДЖУРА» (Кременчуцький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – позашкільний навчальний заклад” №2)

(0)
  • Рід діяльності: Гурток
  • Сфери діяльності та види: Спорт
  • Вік учасників: 16 - 17 роки
  • Ціна: Безкоштовно
Програма акредитована
Ця програма розробляє наступні компетентності

Метою програми є формування ключових компетентностей особистостізасобами козацько-лицарського виховання.

Основні завдання роботи полягають у формуванні:пізнавальної компетентності, спрямованої на оволодіння знаннями зісторії, географії, етнології, народознавства, українознавства, звичаєвогоукраїнського права, світових цивілізаційних процесів та ролі у них України,мистецтва, різноманітних видів спорту та бойових єдиноборств, військової 2справи, фізичної культури, морально-психологічних особливостей людини таособистості, способів організації змістовного дозвілля;практичної компетентності, спрямованої на формування умінь танавичок занять фізичною культурою і спортом, військової справи, свідомоїдіяльності у науково-пошуковій роботі, волонтерській діяльності, виживання таусвідомлених дій в екстремальних ситуаціях, надання долікарської допомоги, вт.ч. тактичній медицині, самовпорядності, самоосвіти, самоврядування,збереження народних звичаїв, традицій, обрядів, залучення до здоровогоспособу життя, організації змістовного дозвілля;творчої компетентності, спрямованої на набуття досвіду власноїтворчої діяльності, внеску в популяризацію фізичної культури і сорту,військової справи, розвиток громадянського суспільства, здатності проявлятитворчу ініціативу, навичок проведення самостійних наукових досліджень,формування досвіду взаємовідносин людини і природи, здібностей системного,просторового, логічного мислення, творчої уяви і фантазії, намагання творчоїсамореалізації та духовного самовдосконалення;соціальної компетентності, спрямованої на розвиток культури праці,досягнення високого рівня освіченості та вихованості, моральний, духовний,фізичний та інтелектуальний розвиток, формування кращих особистісних рис(відповідальність, чесність, працелюбність, самостійність, моральність),ціннісне ставлення до себе та оточуючих, культурно-історичної спадщини ітрадицій, природи, навколишнього середовища, вміння працювати в колективі;громадянської компетентності, спрямованої на формування вміньаргументувати та відстоювати свою позицію, ухвалювати аргументованірішення в життєвих ситуаціях та діях військовослужбовця в сучасномузагальновійськовому бою, співпрацювати в колективі, вносити свою частку вроботу групи для вирішення проблеми, виявляти соціальні почуття, змістомяких є любов до Батьківщини, застосовувати процедури та способи захистувласних інтересів, прав та свобод, виконувати громадянський обов’язок умежах місцевої громади та держави загалом, ефективно спілкуватися, долатистереотипи, робити свідомий вибір та діяти відповідально.

Програму схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання Науково-методичної  комісії  з  позашкільної  освіти  від  25.05.2018  року,  лист  ІМЗО  від  06.06.2018  No  22.1/12--310)

Коментарі

Ця програма розробляє наступні компетентності

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції