Виберіть з 35 програм

Оберіть програму:

Компетенції ініціативності та креативності

Компетенції вчитися засвоювати знання

Комунікативні компетенції

Компетенції пізнання

Особисті компетенції

Соціальні компетенції

Оберіть рід діяльності

Інше:

 
ДОДАТКОВІ ФІЛЬТРИ

Оберіть рід діяльності

Інше:

Оберіть компетентності

Знайдено 35 програм

Технічний напрям
Вік: 6 - 11 роки

Програма з лего-конструювання пропонує використання навчальних конструкторів Лего (WEDO 2.0.) як інструменту для навчання вихованців конструюванню, моделюванню, дає можливість розвивати пізнавальну активність, логічне мислення, зацікавленість до математики, інформатики, природничих наук. Особливу увагу при проведенні гурткової роботи приділяється розвитку логічних форм мислення та ознайомленню з навколишнім середовищем, розвитку мовлення, навички продуктивної співпраці, підвищення самооцінки через усвідомлення «я вмію, я можу», настроює на позитивний лад, на зняття емоційної та м’язової напруги. Розвивається вміння користуватися інструкціями, схемами, формується логічне, проектне мислення.
Використання LEGO на заняттях своїм змістом, формою організації та результативністю сприяє формуванню в вихованцях вміння аналізувати, порівнювати, зіставляти, виділяючи характерні особливості героїв, подій і т. д., що впливає на розвиток уваги, спостережливості, пам’яті, просторових уявлень, уяви.

Програму погоджено засіданням науково-методичної ради Кременчуцького міського науково-методичного центру (протокол №6 від 13.08.2020р.)

Еще...
Спорт
Вік: 12 - 17 роки

Волейбол, що в перекладі означає «літаючий м’яч», – популярна
спортивна гра в багатьох країнах світу. Вперше грати у волейбол почали в
США у 1895 р. Проста гра, що не потребує дорогого обладнання, швидко
поширилася в Японiї, Китаї, на Фiлiпiнах, а пiзнiше — в Європі. У нашій
країні ця гра не тільки перетворилась на стрімку мужню атлетичну гру, а й
набула всенародної популярності серед різних верств населення.

Еще...
Мистецтво
Вік: 9 - 17 роки

Народне мистецтво є невичерпним джерелом для виховання
підростаючого покоління. У народному мистецтві суспільні ідеї зливаються з
естетичними у нероздільну єдність, котра має унікальні можливості впливу на
особистість вихованця. Заняття декоративно-ужитковим мистецтвом сприяють
вихованню в дітях культури сприйняття матеріального світу, формування
естетичного ставлення до дійсності, допомагають краще пізнати інші види
мистецтва, вчать цінувати і поважати працю.

Зміст навчальної програми спрямований на вивчення українського
мистецтва, ознайомлення з відомими промислами і ремеслами – вишивкою,
бісероплетінням, килимарством, виготовленням оберегів і народних іграшок. В
процесі занять декоративно–ужитковим мистецтвом діти залучаються до
творчості, підвищують пізнавальну активність, допитливість, розвивають
творчі здібності, навчаються обробці різних матеріалів.

Програму схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-мето-дичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України №3 від 29.12.2015 р.)

Еще...
Мистецтво
Вік: 9 - 17 роки

Збагнути народну мудрість, простежити поетапне становлення духовності
українського народу в контексті історичних явищ і подій, з’ясувати роль усної
народної творчості у формуванні етнопсихології, світоглядних засад українців
допоможе навчальна дисципліна «Фольклористика».
Програма з позашкільної освіти «Фольклористика» сприятиме
поглибленому вивченню дисципліни, формуванню науково-дослідницьких та
збирацько-видавничих здібностей, виробленню навичок шанобливого
ставлення до народу та його традицій.

Вивчаючи усну народну творчість, учні занурюватимуться у світ духовних
цінностей, долучатимуться до народного досвіду, надбаного людством
протягом століть, набиратимуться життєвої мудрості, адже недаремно
«фольклор» у перекладі з англійської мови означає «народна мудрість».

«Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, протокол No3 від 22.12.2017)

Еще...
Туризм і краєзнавство
Вік: 9 - 17 роки

Історичне краєзнавство – сходинка до пізнання учнями рідного краю,
реалізації інтересів у вивченні історико-культурного надбання українського
народу, навколишнього природного середовища, формування краєзнавчих та
туристсько-спортивних знань, умінь і навичок засобами позашкільної освіти.
Програма гуртка спрямована на формування системного мислення, поглиблення знань, умінь і навичок з окремих предметів та туристсько-краєзнавчої роботи.

Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах»
(лист ІМЗО від 08.07.2019 No 22.1/12-Г-591; протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти МОН від 26.06.2019 No 2)

Еще...
Туризм і краєзнавство
Вік: 9 - 17 роки

У сучасному розумінні географія – це наука, що поділяється на низку
природничо-географічних і суспільно-географічних наук, які тісно пов’язані
між собою завданнями: всебічне дослідження природно-територіальних
і виробничо-територіальних комплексів. Об’єктом вивчення цих наук є закони
і закономірності розміщення та взаємодії компонентів географічного
середовища та їх поєднань на різних рівнях.

Вивченням частин географічної оболонки Землі займається
ландшафтознавство. Ландшафт як відкрита система функціонує під впливом
численних факторів, що мають різну природу. Саме тому його всебічне
пізнання потребує ґрунтовного вивчення не лише внутрішніх структур, а й тих
чинників, під дією яких відбувається їх формування, динамічні та еволюційні
зміни. Такі дослідження реалізуються через встановлення зв’язків
і взаємозалежностей між ландшафтами та визначальними для них факторами
природного й антропогенного середовищ.
Науково-дослідницька робота учнів із географії та ландшафтознавства
є одним із важливих етапів підготовки до наукових досліджень та пошуків,
пропедевтики навчання у вищому навчальному закладі відповідно до обраного
напряму. Така діяльність підвищує інтерес обдарованої молоді до науководослідницької діяльності у галузі наук про Землю, сприяє розвитку та самореалізації особистості у науковій сфері.

«Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (лист ІМЗО від 08.07.2019 No 22.1/12-Г-587; протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН від 26.06.2019 No 2)

Еще...